Aanvraag bij de minister om een statutenwijziging goed te keuren

Statutenwijzigingen van SHM’s vereisen de goedkeuring van de minister. SHM’s sturen daartoe een aanvraag aan het agentschap Wonen-Vlaanderen (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40D, 1000 Brussel) via een aangetekende brief. Binnen een termijn van twee maanden – die ingaat op de dag na de ontvangst van de aanvraag - neemt de minister een beslissing over de statutenwijziging. De SHM wordt daarvan op de hoogte gebracht per aangetekende brief. Indien de minister binnen de voorziene termijn geen beslissing neemt, wordt de statutenwijziging geacht goedgekeurd te zijn.

SHM’s die advies wensen of ondersteuning zoeken in verband met de door hen voorgestelde wijzigingen kunnen voorafgaand de ontwerptekst van de nieuwe statuten samen met de huidige statuten aan de VMSW bezorgen. Dit kan per brief naar VMSW (Koloniënstraat 40, 1000 Brussel) of per e-mail (manuel.eeckhout@vmsw.be). Indien u als SHM begeleid wordt door een advocatenkantoor of een andere expert, voegt u ook deze contactgegevens toe.

Let wel, een aanvraag aan de minister, gericht aan het agentschap Wonen-Vlaanderen, blijft nog steeds noodzakelijk.