Aanvraag bij de minister om een statutenwijziging goed te keuren

Statutenwijzigingen van SHM’s vereisen de goedkeuring van de minister. SHM’s sturen daartoe een aanvraag aan het agentschap Wonen-Vlaanderen (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40D, 1000 Brussel) via een aangetekende brief. Binnen een termijn van twee maanden – die ingaat op de dag na de ontvangst van de aanvraag - neemt de minister een beslissing over de statutenwijziging. De SHM wordt daarvan op de hoogte gebracht per aangetekende brief. Indien de minister binnen de voorziene termijn geen beslissing neemt, wordt de statutenwijziging geacht goedgekeurd te zijn.

SHM’s die advies wensen of ondersteuning zoeken in verband met de door hen voorgestelde wijzigingen kunnen voorafgaand de ontwerptekst van de nieuwe statuten samen met de huidige statuten aan de VMSW bezorgen. Dit kan per brief naar VMSW (Koloniënstraat 40, 1000 Brussel) of per e-mail (manuel.eeckhout@vmsw.be). Indien u als SHM begeleid wordt door een advocatenkantoor of een andere expert, voegt u ook deze contactgegevens toe.

Let wel, een aanvraag aan de minister, gericht aan het agentschap Wonen-Vlaanderen, blijft nog steeds noodzakelijk.

Bijzonder aandachtspunt voor statutenwijzigingen na 1/1/2020

Nieuwe SHM’s die worden opgericht zullen zich in regel moeten stellen met de nieuwe regels van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Dat is ook het geval voor de bestaande SHM’s die na 1 januari 2020 om welke reden dan ook hun statuten wijzigen.

Om onduidelijkheden te voorkomen, is op 24/04/2020 een omzendbrief opgemaakt die verduidelijkt welke aanpassingen aan de statuten van bestaande SHM’s (ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging) noodzakelijk zijn, als gevolg van een samenlezing van de nieuw regels van het federaal vennootschapsrecht en de bestaande Vlaamse erkenningsvoorwaarden voor SHM’s. U kan de omzendbrief (OMG/W 2020/3) hier raadplegen