Overzicht van de geplande wijzigingen per prestatieveld

In de eerste visitatieronde beoordeelt de visitatiecommissie 24 doelstellingen.  In de tweede visitatieronde worden er dat 19.

Sommige doelstellingen zijn immers rechtstreeks afhankelijk van prestaties op andere doelstellingen of houden er erg nauw verband mee. Daarom hergroeperen we de doelstellingen. Sommige doelstellingen waren eerder een middel tot betere prestaties, dan een doel op zich. De vereisten bij de doelstellingen die wegvallen brengen we onder bij andere doelstellingen. Samengevat vindt u hieronder de achterliggende bedoelingen van de wijzigingen die in het Erkenningenbesluit zijn aangebracht bij Besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016.  Deze wijzigingen moeten ook nog uitwerking krijgen in een aangepast Draaiboek Prestatiebeoordeling. Dat vormt immers een uitvoeringsbesluit bij het Erkenningenbesluit en wordt in de loop van april 2017 verwacht. 

Prestatieveld ‘Beschikbaarheid van woningen

 • De huidige doelstelling ‘sociale koopwoningen realiseren’ (OD1.2) beantwoordt niet meer aan de gewijzigde beleidsopties en mogelijkheden in de conceptnota sociale koop.  Daarom wijzigt de doelstelling in ‘vormen van sociale eigendomsverwerving aanbieden’.
 • De doelstelling ‘sociale kavels realiseren’ (OD1.3) wordt niet als een aparte doelstelling behouden. De prestaties die u op dit vlak levert, worden mee beoordeeld bij de doelstelling ‘vormen van sociale eigendomsverwerving aanbieden’.
 • De doelstelling om het aanbod af te stemmen op de noden van verschillende groepen (OD1.5) wordt uitgebreid met de vereisten van de huidige doelstelling ‘aanpasbaar bouwen’ (OD2.3). De vereiste om uw sociaal huurpatrimonium flexibel in te zetten voor wisselende behoeften van uw bewoners wordt toegevoegd aan OD1.5.

Prestatieveld ‘Kwaliteit van de woningen

 • De doelstellingen ‘aanpasbaar bouwen’ (OD2.3) en ‘milieuvriendelijkheid in functie van de betaalbaarheid’ (OD2.2) behouden we niet langer als afzonderlijke doelstellingen. De vereisten van ‘aanpasbaar bouwen’ brengen we onder bij OD1.5. De vereisten verbonden aan de doelstelling over milieuvriendelijkheid blijven ook behouden. Deze worden in principe ondergebracht bij drie andere doelstellingen:
  • De vereisten voor milieuvriendelijkheid van bestaande woningen worden toegevoegd aan de vereisten bij OD2.1 (renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het woningpatrimonium).
  • De vereisten voor milieuvriendelijkheid van nieuwe woningen worden toegevoegd aan de vereisten bij OD 3.1 (prijsbewust bouwen).
  • de vereisten voor milieuvriendelijkheid voor de bewoners toe te voegen aan de vereisten bij bij OD 4.4 (huisvestingsondersteuning aanbieden).
 • De doelstelling ‘instaan voor de renovatie, verbetering, aanpassing of vervanging van het woningpatrimonium waar nodig’ (OD2.1) wordt uitgebreid met een bijkomende vereiste voor het onderhoud en herstel van sociale huurwoningen.
 • Om het belang van de kwaliteit van uw patrimonium te onderstrepen, wordt een nieuwe doelstelling geformuleerd: ‘kwaliteitsvolle woningen in een behoorlijke woonomgeving realiseren’ (OD2.2)

Prestatieveld ‘Betaalbaarheid van de woningen

 • De huidige vereisten voor milieuvriendelijkheid van nieuwe woningen worden toegevoegd aan de vereisten bij OD 3.1 (prijsbewust bouwen).

Prestatieveld ‘Sociaal beleid

 • De huidige vereisten voor milieuvriendelijkheid voor de bewoners worden toegevoegd aan de vereisten bij OD 4.4 (huisvestingsondersteuning aanbieden).

Prestatieveld ‘Financiële leefbaarheid en interne controle

 • Dit prestatieveld bevat een drietal doelstellingen over organisatiebeheersing. U moet streven naar effectiviteit en efficiëntie (streven naar een echte woonmaatschappij en bereid zijn tot verandering en verbetering) en u moet beschikken over een goed systeem van interne controle.
 • Een goede organisatiebeheersing is evenwel een middel om uw doelstellingen bereiken. Daarom behouden we deze drie doelstellingen in de tweede visitatieronde niet als aparte doelstellingen. De organisatiebeheersing komt wel aan bod als de visitatiecommissie de andere doelstellingen beoordeelt. Dat betekent uitdrukkelijk geen strakkere focus op procedures, missie, visie of strategie. De focus bij de prestatiebeoordeling blijft op de prestaties liggen. De overheid verwacht wel dat u uw processen beheerst om de vereiste prestaties te garanderen. De wijze waarop u dat doet is evenwel afhankelijk van de specifieke kenmerken van uw maatschappij, uw patrimonium en de context waarin u functioneert. Organisatiebeheersing vormt in de tweede visitatieronde dus een horizontale doelstelling over alle doelstellingen heen. 

Prestatieveld ‘Klantvriendelijkheid

 • Het prestatieveld ‘klantvriendelijkheid’ wordt omgedoopt tot ‘klantgerichtheid’. In de praktijk zijn de huidige vereisten al grotendeels geformuleerd in termen van klantgerichtheid, waardoor deze wijziging eerder van taalkundige aard is dan inhoudelijk. 
 • Het huidig draaiboek prestatiebeoordeling benoemt in de toelichting bij OD 5.5 (streven te evolueren naar een echte woonmaatschappij) naast een efficiëntie- effectiviteitsstreven ook enkele klantgerichte elementen (zoals klanten een zo breed mogelijke dienstverlening proberen aan te bieden, eventueel in samenwerking met andere actoren). Dit aspect wordt bij de tweede visitatieronde onder OD6.1 (burgers snel en duidelijk informeren) ondergebracht.

 

Contact

De visitatiecel van Wonen-Vlaanderen ondersteunt de Visitatieraad bij het beoordelen van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen en geeft advies aan de minister over daaraan gerelateerde onderwerpen.

Adres: 
Wim Guillemyn
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel
Telefoonnummer: