Schattingsmodel sociale huur

In 2008 werd ervoor gekozen te werken met een representatief staal van notarisschattingen en extrapolaties om de marktwaarde van een sociale huurwoning te bepalen. De minister heeft in 2016 in de beleidsbrief aangekondigd indien mogelijk te werken met een methode die objectiever, laagdrempeliger en goedkoper de marktwaarde van een sociale huurwoning kan bepalen.

In 2016 en 2017 werd door het steunpunt wonen twee onderzoeken gevoerd naar de mogelijkheid te werken met een variant op de huurschatter (www.huurschatter.be). Dit heeft in december 2017 geleid tot een schattingsmodel die de marktwaarde van een sociale huurwoning kan bepalen op basis van 18 variabelen. In 2018 werd het model getest op een staal van 81.000 sociale huurwoningen. Dit gaf aanleiding tot een aantal kleinere wijzigingen aan het model. Het finaal model, samen met het onderzoek met de test werd op 12 april 2019 vrijgegeven. 

De regelgevende basis wordt gevormd door artikel 39 van het Kaderbesluit Sociale Huur, zoals gewijzigd met het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018, en van kracht vanaf 1 januari 2020. Let op : tot 31/12/2019 kan dit model niet gebruikt worden om effectief de marktwaarde in de sociale huurprijsberekening te bepalen.

Wijzigingen: 

  • Op 15 maart 2018 werd versie 2.0 van het schattingsmodel (Excel-bestand) en de handleiding bij de versie online geplaatst.
  • Op 9 april 2018 werd het onderzoeksrapport dat aan de basis ligt van het schattingsmodel online geplaatst.
  • Op 20 juni 2018 werd versie 2.1 van het schattingsmodel (Excel bestand) en de handleiding online geplaatst.
  • Op 12 april 2019 werd versie 3.0 van het schattingsmodel online geplaatst, net zoals het begeleidend onderzoek.
  • Op 3 mei 2019 werd  het bouwjaar 2019 en de index naar 2019 toegevoegd zodat de marktwaarde voor 2019 kan bepaald worden.
  • Op 5 juli 2019 werd het bouwjaar 2020 en de index naar 2020 toegevoegd zodat de marktwaarde voor 2020 kan bepaald worden. Daarnaast werd de variabele 'bebouwingstype' voor appartementen afgestemd op de gegevensverzameling in het kader van de energiecorrectie. Aan de coĆ«fficiĆ«nten werd niets gewijzigd. Om die reden werd ervoor geopteerd de versie te wijzigen van 3.0 naar 3.1.
  • Op 2 september 2019 werd besloten om het bekomen resultaat, in lijn met artikel 49 KSH, af te ronden naar een geheel getal. De versie werd gewijzigd tot 3.2.