Uitstel vragen in verband met de minimale schaalgrootte

Om erkend te kunnen worden en te blijven moeten SHM’s uiterlijk op 1 januari 2019 over een patrimonium van ten minste 1000 sociale huurwoningen beschikken.

De Vlaamse Regering kan een uitstel van 5 jaar (bestaande SHM’s) of 10 jaar (nieuwe SHM’s) verlenen. Bestaande SHM’s moesten hiervoor uiterlijk op 31 december 2017 een gemotiveerde aanvraag indienen. Daartoe konden zij gebruik maken van een modelformulier, waarin zij toelichting konden geven over de reeds geleverde inspanningen, de eventuele verhinderde omstandigheden vreemd aan de SHM, een geplande herstructurering of zelfstandige aangroei van haar patrimonium.  Nog niet erkende SHM’s kunnen steeds een uitstel van maximaal tien jaar aanvragen, dat begint te lopen vanaf de tijdelijke erkenning. Voor dergelijke aanvragen is geen modelformulier ontwikkeld. De aanvragen dienen per aangetekende brief opgestuurd te worden naar de Vlaamse Regering p.a. het agentschap Wonen-Vlaanderen (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40D, 1000 Brussel).

De Vlaamse Regering neemt een beslissing over een aanvraag tot uitstel binnen een termijn van zes maanden na de melding van ontvangst van de aanvraag. Indien binnen die termijn geen beslissing wordt genomen, wordt de aanvraag geacht toegekend te zijn.