Uitstel vragen in verband met de minimale schaalgrootte

Om erkend te kunnen worden en te blijven moeten SHM’s uiterlijk op 1 januari 2019 over een patrimonium van ten minste 1000 sociale huurwoningen beschikken.

De Vlaamse Regering kan een uitstel van 5 jaar (bestaande SHM’s) of 10 jaar (nieuwe SHM’s) verlenen. Bestaande SHM’s moeten hiervoor uiterlijk op 31 december 2017 een gemotiveerde aanvraag indienen. Daartoe kunnen zij gebruik maken van modelformulieren, waarin zij toelichting geven over de reeds geleverde inspanningen, de eventuele verhinderde omstandigheden vreemd aan de SHM, een geplande herstructurering of zelfstandige aangroei van haar patrimonium.  

Nog niet erkende SHM’s kunnen steeds een uitstel van maximaal tien jaar aanvragen, dat begint te lopen vanaf de tijdelijke erkenning. 

De Vlaamse Regering neemt een beslissing over een aanvraag tot uitstel binnen een termijn van zes maanden na de melding van ontvangst van de aanvraag. Indien binnen die termijn geen beslissing wordt genomen, wordt de aanvraag geacht toegekend te zijn.

In het geval de SHM kiest voor het bereiken van de minimale schaalgrootte via een fusie, en het uitstel wordt toegekend, dan levert de SHM uiterlijk 30 maanden voor het verstrijken van de uitsteltermijn een bewijs van neerlegging van het fusievoorstel van elke betrokken vennootschap op de griffie van de rechtbank van koophandel. Het is vereist dat de algemene vergaderingen van de fuserende vennootschappen uiterlijk op de laatste dag van de uitsteltermijn een beslissing over het fusievoorstel nemen.

Bestand aanvraagformulier_uitstel.docx

De aanvragen dienen per aangetekende brief opgestuurd te worden naar de Vlaamse Regering p.a. het agentschap Wonen-Vlaanderen (Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 40D, 1000 Brussel).