Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. De Vlaamse Woonraad brengt onafhankelijk advies uit over de hoofdlijnen van het Vlaamse woonbeleid en draagt bij tot de visievorming erover. De Vlaamse Woonraad formuleert zijn adviezen en standpunten vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen. Het bijeenbrengen van deze invalshoeken resulteert in overlegde en onderbouwde adviezen en standpunten. Vanuit deze unieke positie levert de Vlaamse Woonraad een constructieve bijdrage aan het woonbeleid in Vlaanderen.

 

Nieuws

Advies Vlaamse Woonraad over het Fonds investeringen stadsvernieuwing en plattelandsontwikkeling

Op 24 februari 2017 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van de regels inzake werking en verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen. De Vlaamse Woonraad werd verzocht advies uit te brengen over dit voorontwerp van besluit. De Vlaamse Woonraad kan algemeen het ontwerp van besluit onderschrijven, maar wenst enkele punten onder de aandacht te brengen. Volgens de Raad zijn de stad en haar bewoners inherent met elkaar verbonden. Stadsvernieuwing mag dan ook niet worden losgekoppeld van de bewoners. Het verhogen van de leefkwaliteit moet mede vanuit dit perspectief worden ingevuld en beoordeeld. De Raad vraagt dit aspect sterker te willen benadrukken, in het bijzonder in de projecten grootstedelijk beleid.  Volgens de Raad is het van belang om in de stadsvernieuwingsprojecten het beleidsveld wonen een ruime plaats toe te kennen. Het stedelijk wonen staat immers voor tal van uitdagingen, niet in het minst door de nood aan een betaalbaar en kwalitatief aanbod aan huurwoningen (zowel op de private als de sociale huurmarkt) en de nood aan de opwaardering van het woonpatrimonium. Verder herneemt de Raad zijn vraag die naar aanleiding van het ontwerp van decreet werd gesteld, onder meer inzake het aanhouden van de bestaande verhoudingen en de verdeling van de middelen voor stadsvernieuwing.

 

Advies Vlaamse Woonraad over alternatieven onderzoek project Klein Rusland

Het project Klein Rusland beoogt de verbetering van de leefbaarheid van de woonwijk Klein Rusland  in Zelzate. Het project kadert in de aanpak van de regelgeving inzake complexe projecten: de woonwijk wordt de laatste decennia geconfronteerd met een (stelselmatige) achteruitgang en gestage teloorgang van de sociale cohesie. De alternatievenonderzoeksnota (AON) maakt deel uit van de onderzoeksfase van het project en beoogt een consultatie over een aantal geformuleerde alternatieven. De Vlaamse Woonraad onderschrijft de gehanteerde werkwijze en de vooropgestelde methodologie. Alternatieven worden vooropgesteld en geclusterd aan de hand van een gradueel toegepast criterium op basis van erfgoedwaarde van de site. Verschillende mogelijkheden en de impact ervan worden belicht. De Vlaamse Woonraad formuleert enkele bedenkingen die kunnen meegenomen worden in het verder procesverloop.

 

Jaarverslag 2016 en jaarprogramma 2017 Vlaamse Woonraad

Het PDF icon jaarverslag 2016 van de Vlaamse Woonraad en het PDF icon Jaarprogramma 2017 van de Vlaamse Woonraad zijn nu beschikbaar.

 

Advies Vlaamse Woonraad over Knelpunten Huursubsidie en Huurpremie

Huurders op de private huurmarkt kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een huursubsidie of een huurpremie.  De ondersteuning wordt voorbehouden voor huurders uit de laagste inkomenscategorieën, waar de betaalbaarheid van het wonen ernstig in het gedrang is. In de beleidsbrief wonen  2016-2017 wordt een optimalisering en afstemming van beide stelsels aangekondigd. De Raad heeft op eigen initiatief de huidige toepassing van de huursubsidie en huurpremie bevraagd. Praktijkwerkers reikten bedenkingen, knelpunten en ideeën aan. Deze werden door de Raad gebundeld. Het advies houdt op zich geen standpunt van de Raad in. 

PDF icon Advies 2017/03 van 6 maart 2017 over Knelpunten Huursubsidie Huurpremie

 

Advies Vlaamse Woonraad i.s.m. Kinderrechtencommissariaat over Kinderen en Huisvesting

Ieder heeft recht op menswaardig wonen. Ook de allerjongsten in onze samenleving, de minderjarigen, hebben dit recht. In het advies ‘Kinderen en huisvesting’ plaatsen de Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat kinderen en jongeren op de voorgrond. We analyseren het Vlaamse woonbeleid vanuit kindperspectief en besteden extra aandacht aan het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Ook de woonomgeving – als medebepalende factor in de ontwikkeling van kinderen en jongeren – komt aan bod.

PDF icon Advies 2017/02 van 16 februari 2017 over Kinderen en Huisvesting

 

 

 

Samenstelling Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad bestaat uit twintig leden:

  • 5 onafhankelijke deskundigen;
  • 12 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld;
  • 2 vertegenwoordigers van de steden en de gemeenten ( één namens de OCMW’s en één namens de steden en gemeenten);
  • 1 vertegenwoordiger van de provincies.

Onafhankelijke deskundigen

Vertegenwoordigers middenveld (effectief / plaatsvervanger)

Vertegenwoordigers gemeenten en provincies (effectief / plaatsvervanger)

Opdrachten van de Vlaamse Woonraad

De opdrachten van de Vlaamse Woonraad zijn:

  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake het wonen in het algemeen en de sociale huisvesting in het bijzonder;
  • bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over het wonen;
  • de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van het wonen en de sociale huisvesting volgen en interpreteren;
  • advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot het woonbeleid;
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het woonbeleid;
  • reflecteren over de bij het Vlaamse Parlement ingediende beleidsnota’s en beleidsbrieven over het woonbeleid.

Secretariaat

Het secretariaat staat in voor de inhoudelijke en praktische ondersteuning van de Vlaamse Woonraad. 

Nieuwsbrief Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad verstuurt drie à vier maal per jaar een nieuwsbrief met recente adviezen of aankondigingen van activiteiten.

Vul je e-mailadres in om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Regelgeving

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Vlaamse Woonraad
Koning Albert II-laan 19, bus 23
1210 Brussel
Telefoonnummer: