Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. De Vlaamse Woonraad brengt onafhankelijk advies uit over de hoofdlijnen van het Vlaamse woonbeleid en draagt bij tot de visievorming erover. De Vlaamse Woonraad formuleert zijn adviezen en standpunten vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen. Het bijeenbrengen van deze invalshoeken resulteert in overlegde en onderbouwde adviezen en standpunten. Vanuit deze unieke positie levert de Vlaamse Woonraad een constructieve bijdrage aan het woonbeleid in Vlaanderen.

 

Nieuws

Advies Vlaamse Woonraad over het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd. Het witboek omvat de strategische visie, met toekomstbeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling en strategische doelstellingen. De Vlaamse Woonraad kan zich globaal vinden in de vooropgestelde ambities en ruimtelijke principes van het witboek BRV. Een samenhangende ontwikkeling (wonen, werken, mobiliteit, voorzieningenaanbod) wordt beoogd en gekoppeld aan duurzaamheid. Het verhogen van het ruimtelijk rendement, een slimmer ruimtegebruik door verwevenheid en multifunctioneel gebruik, leefbare kernen en steden, het verduurzamen van wonen werken en leven, en het faciliteren van de transitie naar een ander energiemodel kunnen volgens de Raad resulteren in winsten, en dit zowel op ruimtelijk vlak als op het vlak van milieu, mobiliteit, wonen en leven. De Raad vraagt tegelijk een aanpak te willen ontwikkelen met ruimere aandacht voor de sociale gevolgen. De inclusieve samenleving vraagt een kwaliteitsvolle realisatie van het recht op wonen voor iedereen. Dit vraagt om een ondersteunend en begeleidend beleid op de woonmarkt, en heeft zowel sociale als ruimtelijke consequenties. De Raad vraagt extra aandacht in het BRV voor deze aspecten.

Advies 2017/01 van 16 februari over het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (384.2 KB)

 

Advies Vlaamse Woonraad over het groenboek bestuur  

Eind oktober 2016 naam de Vlaamse Regering akte van het groenboek bestuur. Het groenboek omvat principes en voorstellen om het Vlaamse bestuur te vernieuwen en te verbeteren. De Vlaamse Woonraad erkent het belang van een flexibele en wendbare overheid die via bestuurlijke vernieuwing optimaal kan inspelen op wijzigende maatschappelijke noden en uitdagingen. Het is hierbij van belang in te zetten op vernieuwende  vormen van beleidsconsultatie, open samenwerkingsvormen en transparante communicatie. Het groenboek getuigt van een openheid om de bestaande paden te willen verlaten. Er wordt geijverd voor een meer open en transparante overheid die in dialoog kan treden met actoren en burgers. Er wordt gepleit om het beleid te stoelen op onderbouwing, en om de effectiviteit en de efficiëntie van het beleid te verhogen. De Raad kan de algemene intenties om een aangepaste, moderne  en adequate overheid te realiseren, onderschrijven. Algemeen meent dan de Raad dat de voorstellen een waardevolle stap betekenen voor een verbeterde bestuurlijke werking van de Vlaamse overheid.

 Advies 2016/21 van 22 december 2016 advies over het groenboek bestuur (261.3 KB)

 

Advies Vlaamse Woonraad over de beleidsbrief wonen 2016 – 2017

17 november 2016

De beleidsbrief wonen bevat meerdere intenties en voorstellen die waardevol zijn.  De Vlaamse Woonraad kijkt met belangstelling uit naar de verdere invulling van vooropgesteld beleid, onder meer wat betreft de initiatieven op de private en sociale huurmarkt en de versterking van het lokale woonbeleid.  De Vlaamse Woonraad waardeert de verruimde beleidsbelangstelling voor de private huursector. De Raad heeft in diverse adviezen gepleit voor een versterkt beleid en de conceptnota private huur vormt alvast een zinvolle aanzet. Onder meer worden initiatieven aangekondigd om discriminatie tegen te gaan en de toegang tot de woonmarkt te verbeteren (o.m. via het geconventioneerd huren). De Vlaamse Woonraad onderschrijft deze voorstellen.  Het is volgens de Raad van belang om de toenemende druk op het lagere segment van de private huurmarkt, met een gebrek aan betaalbare, kwalitatieve woningen,  te kunnen doorbreken. Hiertoe vraagt de Raad een krachtig beleid. Verder wordt in de beleidsbrief volop het belang van de sociale huisvestingssector erkend. Er wordt aangehaald de verhoging van het budget  te willen aanhouden, en specifieke middelen voor het verduurzamen van het sociaal woonaanbod uit te trekken. Deze voorgenomen investeringen worden onderschreven en vormen volgens de Raad eveneens een stimulans voor de economie.

Advies Vlaamse Woonraad over de beleidsbrief wonen 2016 – 2017 (351.81 KB)

 

Samenstelling Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad bestaat uit twintig leden:

  • 5 onafhankelijke deskundigen;
  • 12 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld;
  • 2 vertegenwoordigers van de steden en de gemeenten ( één namens de OCMW’s en één namens de steden en gemeenten);
  • 1 vertegenwoordiger van de provincies.

Onafhankelijke deskundigen

Vertegenwoordigers middenveld (effectief / plaatsvervanger)

Vertegenwoordigers gemeenten en provincies (effectief / plaatsvervanger)

Opdrachten van de Vlaamse Woonraad

De opdrachten van de Vlaamse Woonraad zijn:

  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake het wonen in het algemeen en de sociale huisvesting in het bijzonder;
  • bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over het wonen;
  • de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van het wonen en de sociale huisvesting volgen en interpreteren;
  • advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot het woonbeleid;
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het woonbeleid;
  • reflecteren over de bij het Vlaamse Parlement ingediende beleidsnota’s en beleidsbrieven over het woonbeleid.

Secretariaat

Het secretariaat staat in voor de inhoudelijke en praktische ondersteuning van de Vlaamse Woonraad. 

Nieuwsbrief Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad verstuurt drie à vier maal per jaar een nieuwsbrief met recente adviezen of aankondigingen van activiteiten.

Vul je e-mailadres in om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Regelgeving

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Vlaamse Woonraad
Koning Albert II-laan 19, bus 23
1210 Brussel
Telefoonnummer: