Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. De Vlaamse Woonraad brengt onafhankelijk advies uit over de hoofdlijnen van het Vlaamse woonbeleid en draagt bij tot de visievorming erover. De Vlaamse Woonraad formuleert zijn adviezen en standpunten vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen. Het bijeenbrengen van deze invalshoeken resulteert in overlegde en onderbouwde adviezen en standpunten. Vanuit deze unieke positie levert de Vlaamse Woonraad een constructieve bijdrage aan het woonbeleid in Vlaanderen.

 

Nieuws

Advies Vlaamse Woonraad over Knelpunten Huursubsidie en Huurpremie

Huurders op de private huurmarkt kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een huursubsidie of een huurpremie.  De ondersteuning wordt voorbehouden voor huurders uit de laagste inkomenscategorieën, waar de betaalbaarheid van het wonen ernstig in het gedrang is. In de beleidsbrief wonen  2016-2017 wordt een optimalisering en afstemming van beide stelsels aangekondigd. De Raad heeft op eigen initiatief de huidige toepassing van de huursubsidie en huurpremie bevraagd. Praktijkwerkers reikten bedenkingen, knelpunten en ideeën aan. Deze werden door de Raad gebundeld. Het advies houdt op zich geen standpunt van de Raad in. 

PDF icon Advies 2017/03 van 6 maart 2017 over Knelpunten Huursubsidie Huurpremie

 

Advies Vlaamse Woonraad i.s.m. Kinderrechtencommissariaat over Kinderen en Huisvesting

Ieder heeft recht op menswaardig wonen. Ook de allerjongsten in onze samenleving, de minderjarigen, hebben dit recht. In het advies ‘Kinderen en huisvesting’ plaatsen de Vlaamse Woonraad en het Kinderrechtencommissariaat kinderen en jongeren op de voorgrond. We analyseren het Vlaamse woonbeleid vanuit kindperspectief en besteden extra aandacht aan het woonrecht van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Ook de woonomgeving – als medebepalende factor in de ontwikkeling van kinderen en jongeren – komt aan bod.

PDF icon Advies 2017/02 van 16 februari 2017 over Kinderen en Huisvesting

 

Advies Vlaamse Woonraad over het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goedgekeurd. Het witboek omvat de strategische visie, met toekomstbeeld voor de ruimtelijke ontwikkeling en strategische doelstellingen. De Vlaamse Woonraad kan zich globaal vinden in de vooropgestelde ambities en ruimtelijke principes van het witboek BRV. Een samenhangende ontwikkeling (wonen, werken, mobiliteit, voorzieningenaanbod) wordt beoogd en gekoppeld aan duurzaamheid. Het verhogen van het ruimtelijk rendement, een slimmer ruimtegebruik door verwevenheid en multifunctioneel gebruik, leefbare kernen en steden, het verduurzamen van wonen werken en leven, en het faciliteren van de transitie naar een ander energiemodel kunnen volgens de Raad resulteren in winsten, en dit zowel op ruimtelijk vlak als op het vlak van milieu, mobiliteit, wonen en leven. De Raad vraagt tegelijk een aanpak te willen ontwikkelen met ruimere aandacht voor de sociale gevolgen. De inclusieve samenleving vraagt een kwaliteitsvolle realisatie van het recht op wonen voor iedereen. Dit vraagt om een ondersteunend en begeleidend beleid op de woonmarkt, en heeft zowel sociale als ruimtelijke consequenties. De Raad vraagt extra aandacht in het BRV voor deze aspecten.

PDF icon Advies 2017/01 van 16 februari over het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

 

Samenstelling Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad bestaat uit twintig leden:

  • 5 onafhankelijke deskundigen;
  • 12 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld;
  • 2 vertegenwoordigers van de steden en de gemeenten ( één namens de OCMW’s en één namens de steden en gemeenten);
  • 1 vertegenwoordiger van de provincies.

Onafhankelijke deskundigen

Vertegenwoordigers middenveld (effectief / plaatsvervanger)

Vertegenwoordigers gemeenten en provincies (effectief / plaatsvervanger)

Opdrachten van de Vlaamse Woonraad

De opdrachten van de Vlaamse Woonraad zijn:

  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake het wonen in het algemeen en de sociale huisvesting in het bijzonder;
  • bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over het wonen;
  • de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van het wonen en de sociale huisvesting volgen en interpreteren;
  • advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot het woonbeleid;
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het woonbeleid;
  • reflecteren over de bij het Vlaamse Parlement ingediende beleidsnota’s en beleidsbrieven over het woonbeleid.

Secretariaat

Het secretariaat staat in voor de inhoudelijke en praktische ondersteuning van de Vlaamse Woonraad. 

Nieuwsbrief Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad verstuurt drie à vier maal per jaar een nieuwsbrief met recente adviezen of aankondigingen van activiteiten.

Vul je e-mailadres in om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Regelgeving

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Vlaamse Woonraad
Koning Albert II-laan 19, bus 23
1210 Brussel
Telefoonnummer: