Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. De Vlaamse Woonraad brengt onafhankelijk advies uit over de hoofdlijnen van het Vlaamse woonbeleid en draagt bij tot de visievorming erover. De Vlaamse Woonraad formuleert zijn adviezen en standpunten vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen. Het bijeenbrengen van deze invalshoeken resulteert in overlegde en onderbouwde adviezen en standpunten. Vanuit deze unieke positie levert de Vlaamse Woonraad een constructieve bijdrage aan het woonbeleid in Vlaanderen.

 

Nieuws

Advies Vlaamse Woonraad over een raamwerk voor het woonbeleid

De beleidsbrief Wonen kondigt een Vlaams kader voor wonen aan, waarbinnen de gemeenten hun regisseursrol kunnen waarmaken. Een nieuw besluit lokaal woonbeleid moet een slagkrachtig beleid mogelijk maken. De Woonraad wil hierbij vooraf bijdragen aan het debat. Het advies rond een ‘raamwerk voor het woonbeleid’ biedt een aanzet voor een hernieuwd Vlaams  kader. De wisselwerking tussen gemeente en gewest moet goed omkaderd zijn; doelstellingen zijn in samenspraak te formuleren en naar concrete opdrachten te vertalen. De autonomie van de gemeente blijft het uitgangspunt, maar de bovenlokale  thematiek krijgt bijzondere aandacht en wordt aangepakt in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Daarbij is een specifieke ondersteuning van het gewest en/of de provincie aangewezen. Ook de bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (igs) krijgen in het voorstel een sterkere bovenlokale opdracht.

PDF icon Advies_2017/15 van 30 november 2017 over raamwerk_woonbeleid.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over de beleidsbrief Wonen 2017-2018

De beleidsbrief haalt verschillende initiatieven aan die een aanzet moeten vormen voor een versterkt woonbeleid. Op het vlak van de private huur is er het voorontwerp van het Vlaamse huurdecreet, dat volgens de Woonraad een duurzaam en stabiel werkkader biedt voor de realisatie van een doelmatig huurbeleid. Daarbij is er ook nood aan een flankerend beleid; ook daarover bevat de beleidsbrief 2017-2018 een aantal intenties. Zo wordt er ingezet op een stelsel van geconventioneerd huren, en is er aandacht voor een Vlaams antidiscriminatiebeleid. De Raad verwacht wel nog een verdere inhoudelijke verduidelijking en een begin van uitwerking van die vooropgestelde maatregelen.

De Vlaamse Woonraad kijkt dan ook met belangstelling uit naar de realisatie van de aangekondigde beleidsinitiatieven, hopelijk nog tijdens de lopende legislatuur.

PDF icon Advies 2017/14 van 23 november 2017 over beleidsbrief_Wonen_2017-2018.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over Moeilijke eigendomssituaties

Hoewel het gros van de huishoudens die een woning verwerft dit zonder noemenswaardige financiële problemen kan doen, is voor een aantal bevolkingsgroepen eigenwoningbezit wel problematisch. In dit initiatiefadvies focust de Vlaamse Woonraad op deze problematiek en onderscheidt hierbij drie groepen, namelijk noodkopers, noodeigenaars en oudere eigenaars. Kenmerkend voor deze groepen is dat ze geconfronteerd worden met betaalbaarheidsproblemen en/of kwaliteitsproblemen.

De Raad stelt vast dat de woonmarkt niet voldoende tegemoet kan komen aan de woonvraag van inkomenszwakke huishoudens. In hun zoektocht wenden inkomenszwakke huishoudens zich dan ook tot het segment van de eigendomsmarkt, zij het wel het deel van goedkopere maar niet-kwalitatieve woningen. Het is volgens de Raad vooreerst aangewezen de inadequate werking van de woonmarkt voor deze inkomensgroepen te verhelpen. Een versterkt privaat huurbeleid en een substantieel aanbod sociale huurwoningen zijn hierbij cruciale maatregelen.

Wat eigendomsverwerving en -behoud betreft, moet volgens de Raad de aanpak van zwakke inkomensgroepen uitgeklaard worden. Hoewel de  wens om een eigen woning te verwerven wordt erkend, meent de Raad dat eigendomsverwerving er niet mag toe leiden dat huishoudens ruime tijd in een kwalitatief ondermaatse woning moeten wonen en voor lange tijd in ernstige betaalbaarheidsproblemen worden gebracht. Bovendien moet er een afdoende garantie zijn om de woning te kunnen behouden en staat een duurzaam eigendomsbehoud centraal.

Daarnaast dringt de Raad aan op een remediërend beleid om de bestaande problematiek te verhelpen. Noodkopers en noodeigenaars verzeilen in een situatie waarbij het moeilijk is de woning te behouden en te renoveren, en hebben dan ook nood aan ondersteuning. Op het terrein werden een aantal inspirerende initiatieven opgestart.

Wat de oudere eigenaars betreft erkent de Raad de veelzijdigheid van de problematiek (woonkwaliteit, toegankelijkheid, ruimere woonomgeving) en pleit voor een omvattend beleid en structurele maatregelen die de betrokken beleidsvelden kunnen overstijgen en waarbij het van belang is te focussen op ontzorging.

PDF icon Advies 2017/13 van 6 oktober 2017 over moeilijke eigendomssituaties.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over het voorontwerp Vlaams Huurdecreet

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2017 het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor woningen bestemde goederen. De Vlaamse Regering wil met het voorontwerp van decreet een Vlaams huurdecreet installeren die de contractuele relatie tussen huurder en verhuurder regelt. De Vlaamse Woonraad meent dat het voorliggend voorontwerp een samenhangend werkbaar geheel vormt, dat bovendien juridisch doordacht en kwaliteitsvol is. De Raad kan zich vinden in de vooropgezette doelstellingen die het Vlaams huurdecreet moet realiseren, met inbegrip van doelstellingen die de Raad in eerdere adviezen heeft beklemtoond. Evenwel meent de Raad dat de toegang als doelstelling beperkt is uitgewerkt, in het bijzonder de huurwaarborgregeling gekoppeld aan een waarborglening. De Raad erkent dat de huurwaarborg cruciaal is voor de bescherming van het rendement voor de verhuurder, en eveneens het aanbod kan ondersteunen. De Raad plaatst kanttekeningen bij de huurwaarborglening, waarbij de effectiviteit voor de Raad  onzeker is. Indien geen effectieve en efficiënte compenserende maatregelen worden genomen, kan de toegankelijkheid en de betaalbaarheid nog bemoeilijkt worden voor welbepaalde huurdersgroepen. Algemeen roept de Raad op om de flankerende maatregelen die de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en het aanbod moeten ondersteunen, en die werden aangekondigd in de conceptnota private huur, verder uit te werken.

PDF icon Advies 2017/12 van 15 september 2017 over het voorontwerp Vlaams Huurdecreet.pdf

 

Adviezen over woonwagenterreinen en ontwerp uitvoeringsbesluit onteigeningsdecreet

Op 16 juni 2017 heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van besluit principieel goedgekeurd om een aantal bestaande onduidelijkheden in de regelgeving over de subsidiëring van woonwagenterreinen te verhelpen. Onder meer moet een ruimere definiëring van het begrip verwerving het mogelijk maken om via erfpacht en opstal woonwagenterreinen te realiseren. Ook de te hanteren subsidiepercentages worden veruidelijkt. De Raad steunt dit beleidsinitiatief omdat het de bestaande regelgeving verbetert en verduidelijkt. PDF icon vwr-woonwagenterreinen_2017.07.03.pdf

In uitvoering van het onteigeningsdecreet heeft de Vlaamse Regering op 16 juni 2017 ook een ontwerp van uitvoeringsbesluit principieel goedgekeurd. De Raad kan zich globaal vinden in het voorgestelde ontwerp van besluit: de voorstellen bieden duidelijkheid over de te hanteren vorm, werkwijze en vereisten bij de opstart en afhandeling van de onteigeningsdossiers. De Raad vraagt wel om de zekerheden die het onteigeningsdecreet biedt te behouden in het ontwerp van besluit. Dat betreft onder meer de wijze van financiële zekerheidsstelling die het ontwerp van besluit oplegt, waar het decreet uitgaat van een contractvrijheid tussen de partijen. PDF icon vwr-onteigening-uitvoering_2017.07.03.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over Wooncrisis in de onderste lagen van private huurmarkt 

De Vlaamse woonraad heeft op eigen initiatief een aantal actoren uit het veld bevraagd, om een advies uit te brengen over de problematiek van de private woonmarkt. De onderste lagen van die markt lijken onder steeds grotere druk te staan, door stijgende woningprijzen en een vaak ondermaatse woningkwaliteit. Het aanbod van goede en betaalbare woningen blijft ontoereikend, zodat het voor huurders met een laag inkomen erg moeilijk is een geschikte woning te vinden. De zoektocht naar een huurwoning duurt, zelfs met begeleiding, vaak langer dan een half jaar. Die toestand versterkt de illegaliteit in het grijze wooncircuit, en bemoeilijkt de toepassing van een aantal overheidsinstrumenten, zoals de toekenning van de huursubsidie.

PDF icon Advies 2017/06 van 27 april 2017 over Wooncrisis in de onderste lagen van private huurmarkt

 

Jaarverslag 2016 en jaarprogramma 2017 Vlaamse Woonraad

Het PDF icon jaarverslag 2016 van de Vlaamse Woonraad en het PDF icon Jaarprogramma 2017 van de Vlaamse Woonraad zijn nu beschikbaar.

 

Samenstelling Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad bestaat uit twintig leden:

  • 5 onafhankelijke deskundigen;
  • 12 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld;
  • 2 vertegenwoordigers van de steden en de gemeenten ( één namens de OCMW’s en één namens de steden en gemeenten);
  • 1 vertegenwoordiger van de provincies.

Onafhankelijke deskundigen

Vertegenwoordigers middenveld (effectief / plaatsvervanger)

Vertegenwoordigers gemeenten en provincies (effectief / plaatsvervanger)

Opdrachten van de Vlaamse Woonraad

De opdrachten van de Vlaamse Woonraad zijn:

  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake het wonen in het algemeen en de sociale huisvesting in het bijzonder;
  • bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over het wonen;
  • de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van het wonen en de sociale huisvesting volgen en interpreteren;
  • advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot het woonbeleid;
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het woonbeleid;
  • reflecteren over de bij het Vlaamse Parlement ingediende beleidsnota’s en beleidsbrieven over het woonbeleid.

Secretariaat

Het secretariaat staat in voor de inhoudelijke en praktische ondersteuning van de Vlaamse Woonraad. 

Nieuwsbrief Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad verstuurt drie à vier maal per jaar een nieuwsbrief met recente adviezen of aankondigingen van activiteiten.

Vul je e-mailadres in om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Regelgeving

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Vlaamse Woonraad
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Telefoonnummer: