Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. De Vlaamse Woonraad brengt onafhankelijk advies uit over de hoofdlijnen van het Vlaamse woonbeleid en draagt bij tot de visievorming erover. De Vlaamse Woonraad formuleert zijn adviezen en standpunten vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen. Het bijeenbrengen van deze invalshoeken resulteert in overlegde en onderbouwde adviezen en standpunten. Vanuit deze unieke positie levert de Vlaamse Woonraad een constructieve bijdrage aan het woonbeleid in Vlaanderen.

 

Nieuws

Advies Vlaamse Woonraad over Bescheiden huur HSM

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 principieel het ontwerp van besluit goed dat de reglementering van de  bescheiden huurwoningen door sociale huisvestingsmaatschappijen wijzigt. Het ontwerpbesluit bepaalt als doelgroep van het bescheiden huuraanbod de huishoudens die tijdelijk in een bijzondere of moeilijke situatie verkeren. Het koppelt verder ook voorwaarden aan de verhuring, zoals een maximale huurprijs van 90% van de marktwaarde en huurcontracten van zes jaar. Volgens de Raad komt het bescheiden huuraanbod tegemoet aan een maatschappelijke nood, al blijft sociale verhuring wel de kernopdracht van de sociale verhuurders. Voor het bescheiden woonaanbod kunnen ze dan ook maximaal 20% van het jaa/rlijkse investeringsvolume benutten.

 

Advies Vlaamse Woonraad over Ontwerpbesluit geïntegreerde renovatiepremie voor woningen

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie of verbetering van een woning principieel goed. Het ontwerp beoogt de integratie van de bestaande verbeterings- en renovatiepremie. Op basis van het inkomen van de begunstigde wordt een onderscheid gemaakt naar procedure, betoelaging en mogelijkheden van spreiding. Voor de lagere inkomensgroep wordt het beschermende en selectieve karakter van de huidige verbeteringspremie behouden. Zo wordt de spreiding van de werken over een periode van tien jaar behouden. De Raad kan zich vinden in de vooropgestelde uitgangspunten en meent dat het voorstel een transparanter en efficiënter werkwijze met zich meebrengt. De Raad vraagt wel aandacht voor enkele modaliteiten die geoptimaliseerd kunnen worden zoals de strikte verdeling van de werken in categorieën en de beperking tot twee gespreide aanvragen.

PDF icon Advies 2018/19 van 30 augustus 2018 over Ontwerpbesluit geïntegreerde renovatiepremie voor woningen.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over Ontwerpbesluit aanpassingspremie voor woningen

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het ontwerp van besluit principieel goed dat de aanpassingspremie voor woningen regelt. De aanpassingspremie wordt losgekoppeld van de renovatiepremie en de voorwaarden en de modaliteiten worden geregeld in het ontwerpbesluit. 65-plussers kunnen met de aanpassingspremie hun woning aanpassen aan hun fysieke behoeften. De Raad ondersteunt dit initiatief maar vraagt algemeen een verruimde aandacht in het woonbeleid voor de problematiek van de toenemende vergrijzing, in het bijzonder het aandeel 80-plussers.

PDF icon Advies 2018/18 van 30 augustus 2018 over Ontwerpbesluit aanpassingspremie voor woninging.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over Besluit lokaal woonbeleid

Op 13 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit over het lokaal woonbeleid principieel goed. Het ontwerp positioneert het lokale woonbeleid binnen de  Vlaamse beleidsprioriteiten uit het Woonbeleidsplan. De uitvoering van het lokale woonbeleid wordt gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus 2020 -2025 en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden blijven ondersteund. De Raad meent dat vooropgesteld structureel kader een goede stap voorwaarts is in de verdere ontwikkeling en organisatie van het lokaal woonbeleid. De Raad vraagt wel enige opvolging (o.a. administratieve last) en de nodige aandacht voor de woonsituatie van kwetsbare huishoudens en voor transversale/bovenlokale problematieken.

PDF icon Advies 2018/17 van 30 augustus 2018 over Besluit lokaal woonbeleid.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over Wijzigingsbesluit huurprijsberekening sociale huurwoningen

Op 6 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van besluit goed tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel. Het ontwerpbesluit wil onder meer een energiecorrectie doorvoeren voor recente sociale huurwoningen, en de marktwaarde van sociale huurwoningen berekenen volgens een objectief schattingsmodel. De Raad steunt de huurprijsberekening die rekening houdt met de energie-efficiëntie van de woning, wat zowel een voordeel voor de huurder als voor de verhuurder moet kunnen opleveren, en ze staat ook achter de invoering van het objectieve schattingsmodel via de huurschatter. De Raad blijft ook wijzen op het belang van een duidelijke en transparante sociale huurprijsberekening.

PDF icon Advies 2018/16 van 30 augustus 2018 over Wijzigingsbesluit huurprijsberekening voor sociale huurwoningen.pdf

 

Advies ontwerp decreet bestuurlijke handhaving

De Vlaamse Regering keurde op 29 juni 2018 het ontwerp van decreet betreffende bestuurlijke handhaving principieel goed. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Vlaams Regeerakkoord om de procedures te stroomlijnen in de bestaande handhavingsregelingen. De Raad waardeert het initiatief om op Vlaams niveau een kader voor bestuurlijke handhaving uit te bouwen. Er wordt volgens de Raad  een volwaardig luik complementair aan de federale strafrechtelijke aanpak ontwikkeld. De bestuurlijke handhaving kan hiermee tot stand komen volgens eigen beleidsprioriteiten die uitsluitend worden bepaald op Vlaams niveau. Hoewel de Raad in het ontwerp de mogelijkheden op een autonoom een bestuurlijk handhavingsbeleid erkent, vraagt de Raad aandacht voor een voldoende mate van rechtsbescherming en een transparante functiescheiding tussen opsporing, vervolging en bestraffing.

PDF icon Advies 2018/15 van 6 augustus 2018 over Ontwerp decreet bestuurlijke handhaving.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over Wijziging van de erkenning en subsidiëring van de huurdersorganisaties en SVK’s

De Vlaamse Regering keurde op 8 juni 2018 het ontwerp van besluit principieel goed dat de erkenning en subsidiëring van huurdersorganisaties en sociale  verhuurkantoren wijzigt. Het besluit erkent ten volle de rol van de sociale verhuurkantoren (svk’s) in het Vlaamse woonbeleid, en wil de regelgeving en de werking van de svk’s optimaliseren. Zo worden de erkennings- en de subsidievoorwaarden gewijzigd en wordt de financiering zelf aangepast, onder meer via de integratie van de VIA-subsidie in bestaande subsidiebedragen voor svk’s en huurdersbonden. Om de oprichting van nieuwe svk’s te stimuleren komt er een aantrekkelijkere opstartsubsidie en een aanpassing van het groeipad. De Raad steunt algemeen het voorstel om de svk’s te versterken, niet enkel om hun financiering en subsidiëring te verbeteren, maar ook om de professionalisering van de sector verder te zetten. Over de afschaffing van het verplichte conformiteitsonderzoek heeft de Raad wel enkele bedenkingen.

PDF icon Advies 2018/14 van 6 juli 2018 over Wijziging van de erkenning en subsidiëring van de huurdersorganisaties en SVK's

 

Advies Vlaamse Woonraad over Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een huurwaarborglening

De Vlaamse Regering keurde op 18 mei 2018 het ontwerp van besluit tot instelling van een huurwaarborglening principieel goed. Die huurwaarborglening moet de toegankelijkheid tot de private huurmarkt bevorderen voor huishoudens met lagere inkomens. Eerder werd immers beslist om het maximale bedrag van de huurwaarborg te verhogen tot drie maand huur, wat op zich een belemmering kan zijn voor inkomenszwakke huurders. De raad stelt dat de huurwaarborglening het effect van die verhoging van de huurwaarborg voldoende moet compenseren. Er is dan ook nood aan een maatregel voor wie na de betaling van de huur te weinig overhoudt om menswaardig te kunnen leven, en zo in de armoede verzeilt (wat volgens het Groot Woononderzoek 2013 toch 30 % van de private huurders treft). De Vlaamse Woonraad meent dat een bijkomende financiële last die huishoudens geen afdoende compensatie oplevert, zodat structurele financiële steun zich opdringt. De Raad treedt verder een aantal elementen van de regeling bij, zoals het loslaten van een maximumhuurprijs en de aandacht voor territoriale verschillen, maar ziet tegelijk een aantal vraagtekens, zoals het ontbreken van een alternatief voor personen zonder referentieadres of inschrijving in de bevolkingsregisters.

PDF icon Advies 2018/13 van 25 juni 2018 over Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een huurwaarborglening.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over Besluit Vlaamse regering ter uitvoering van het Vlaams woninghuurdecreet

De Vlaamse Regering keurde op 25 mei 2018 het ontwerp van het besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Vlaamse Woninghuurdecreet principieel goed. Het ontwerp van besluit legt een lijst van kleine huurherstellingen vast en bepaalt een regeling voor de verdeling van de aan de huur verbonden kosten.  De voorgestelde toewijzing van herstellingen aan hetzij de huurder of verhuurder zorgt voor een werkbare en duidelijke regeling, die ook streeft naar continuïteit. Voor de kosten kiest men voor een duidelijke, forfaitaire aanpak, wat gerechtelijke betwistingen kan helpen voorkomen. De verdeling is gebaseerd op de verdelingsprincipes uit het Vlaamse Woninghuurdecreet. De Raad kan zich vinden in die consistente en objectieve grondslag.

PDF icon Advies 2018/12 van 21 juni 2018 over Besluit Vlaamse regering ter uitvoering van het Vlaams woninghuurdecreet.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over het Woonbeleidsplan

Op 23 maart 2018 keurde de Vlaamse Regering het Woonbeleidsplan Vlaanderen goed.  Het Woonbeleidsplan bestaat uit een informatief gedeelte en een deel met de langetermijnvisie en -doelstellingen voor het Vlaamse woonbeleid met tijdshorizon 2050. De visie en doelstellingen kunnen om de 15 jaar worden herzien, om in te spelen op maatschappelijke  evoluties en veranderingen. Om het woonbeleidsplan uit te voeren wordt bij het begin van iedere regeerperiode een actieplan opgemaakt. Volgens de Woonraad moeten langetermijndoelstellingen de bakens uitzetten voor het toekomstige beleid, en zorgen voor een doelmatige en inclusieve invulling ervan. De raad ziet dan ook heil in de ontwikkeling van een kader voor het woonbeleid op (middel)lange termijn.

Toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit en woonzekerheid bekleden volgens de Woonraad geheel terecht een centrale plaats in het Woonbeleidsplan. De  raad wijst wel op het ontbreken van een operationele tussenschakel tussen de vooropgestelde ambities en de actieplanning. Daarom pleit de raad voor de uitwerking van een operationeel kader dat een aantal gerichte en/of instrumentele stappen formuleert om de actieplanning gericht te kunnen invullen. Ten slotte lijken een aantal ambities weinig of niet aan bod te komen in het woonbeleidsplan. Zo acht de Woonraad het noodzakelijk om de rechtenbenadering explicieter in beeld te brengen en een inclusieve woningmarkt als strategische doelstelling op te nemen.

PDF icon Advies 2018/11 van 1 juni 2018 over Vlaamse Woonraad over het Woonbeleidsplan

 

Advies Vlaamse Woonraad over Wijziging Vlaamse Wooncode - Sociale Verhuurkantoren

De Vlaamse Regering keurde op 16 maart 2018 principieel het voorontwerp goed van het decreet dat een kader biedt aan private investeerders voor de bouw van nieuwe woningen voor verhuring via sociale verhuurkantoren.

De Vlaamse Woonraad ziet de nood aan inspanningen om het sociale woonaanbod te verruimen. Het voorzien van bijkomende huurwoningen is dan ook een legitieme doelstelling, mits ze blijft uitgaan van de uitgangspunten van het SVK-model, met een blijvende focus op de huishoudens met de meest acute woonnood. In dat opzicht ligt de vooropgestelde solvabiliteitstoets dan ook eerder moeilijk; door de hogere huurprijzen op de nieuwbouwmarkt acht de Woonraad bijkomende ondersteuning aan de svk-huurder noodzakelijk. De Raad wil ook waarborgen voor de kwaliteit van het aanbod, zowel bouwtechnisch, ruimtelijk als projectmatig.

PDF icon Advies 2018/10 van 26 april 2018 over Wijziging Vlaamse Wooncode - Sociale Verhuurkantoren.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over Vizier 2030 doelstellingenkader Vlaanderen

Op 9 maart 2018 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan Vizier 2030, het  doelstellingenkader voor een duurzaam Vlaanderen. Vizier 2030 haakt in op de VN-resolutie om een mondiale duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen, en dit via 17 globale ontwikkelingsdoelstellingen (‘Sustainable Development Goals). De diverse lidstaten worden opgeroepen deze doelstellingen te vertalen naar eigen doelstellingen.  De Raad stelt vast dat het doelstellingenkader wordt afgestemd en ingeschoven in de Visie 2050, waar onder meer aandacht uitgaat naar een inclusieve samenleving. De Raad kan Vizier  2030 en het nastreven van consistentie met de visie 2050 bijtreden. De Raad vraagt wel aandacht voor de realisatie van de sectorale doelstellingen die hieraan worden gekoppeld.

PDF icon Advies 2018/09 van 26 maart 2018 over Vizier 2030 doelstellingenkader Vlaanderen.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over voorontwepr decreet gebouwenpas

Op 2 februari 2018 keurde de Vlaamse Regering principieel het voorontwerp van decreet over de gebouwenpas goed. Dat biedt de burger een uniek digitaal platform om informatie over zijn gebouw of woning te raadplegen. De applicatie is consulteerbaar via een webportaal, en laat toe alle informatie waarover de overheid beschikt, zoals attesten (EPC), vergunningen en keuringen, te bundelen en digitaal ter beschikking te stellen. In eerste instantie betreft het informatie over woningen, maar het is de bedoeling dit uit te breiden naar alle gebouwen. Naderhand zullen woningeigenaars ook een tool aangeboden krijgen die hen helpt bij de planning van renovatiewerken en bij de aanvraag van premies en attesten. De Vlaamse Woonraad kan dit initiatief, dat informatie bundelt, overzichtelijk aanbiedt en toegankelijk maakt, alleen maar toejuichen.

PDF icon Advies 2018/08 van 26 februari 2018 over voorontwerp decreet gebouwenpas.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over de impact van de gemeentefusies op de regelgeving 'Wonen'

Op 24 juni 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet over de vrijwillige samenvoeging van gemeenten. Dat schept duidelijkheid over de procedure en de voorwaarden voor een vrijwillige samenvoeging van twee of meer gemeenten. Zo’n fusie heeft een impact op een aantal beleidsvelden, waaronder ook wonen. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel het decreet grond- en pandenbeleid, het besluit dat de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren bepaalt, en het subsidiebesluit van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. De Vlaamse Woonraad ondersteunt de vooropgestelde regeling die het sociaal objectief voor sociale huurwoningen in de nieuwe fusiegemeente bepaalt. Ook voor de werking van sociale verhuurkantoren in nieuwe fusiegemeenten is een regeling in de maak. De Raad kan zich vinden in het algemene streven naar continuïteit en rechtszekerheid.

PDF icon Advies 2018/07 van 26 februari 2018 over impact van de gemeentefusies op de regelgeving 'Wonen.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over aanpassing decreten aan de algemene verordening gegevensbescherming

Op 12 januari 2018 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende aanpassing van decreten aan de Europese verordening 2016/679 (AGV). Deze verordening handelt over de verwerking van persoonsgegevens en vereist de omzetting ervan naar het interne recht. Per Vlaams beleidsdomein werden de  decreten die verband houden met gegevensverwerking en gegevensbeheer gescreend en waar nodig aangepast. Zo worden toegekende rechten in overeenstemming gebracht met de nieuwe categorieën uit de verordening. De Raad erkent algemeen de noodzaak om de wijzigingen en de toegekende rechten in de interne rechtsregeling te waarborgen. De Raad vraagt aandacht voor enkele bijzonderheden binnen het beleidsveld wonen, onder meer worden op strafrechtelijk vlak door de wooninspectie en toezichthoudende diensten met persoonlijke gegevens gewerkt.  

PDF icon Advies 2018/06 van 15 februari 2018 over aanpassing decreten aan de algemene verordening gegevensbescherming.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over hervorming verkooprecht en vereenvoudiging in registratiebelasting

De Vlaamse Regering wil de bestaande gunstregimes van het klein bedrijf en de diverse abattementen omzetten naar een eenvoudig verlaagd tarief van 7% bij aankoop van een gezinswoning. Daartoe werd een ontwerp van decreet principieel goedgekeurd. Het ontwerp bevat ook een fiscale energiemaatregel en een fiscale stimulans voor de aankoop van een woning om te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.  De Raad kan zich vinden in het streven naar vereenvoudiging en rationalisering, net als in de fiscale aanmoediging van energiezuinigheid en sociaal verhuren. De Raad heeft wel een aantal kritische bezwaren bij de sociale correctie en het gehanteerde grensbedrag voor de bijkomende korting. Zo’n grensbedrag zet immers druk op het segment van goedkopere woningen en kan leiden tot prijsbewimpeling.

PDF icon Advies 2018/05 van 1 februari 2018 over hervorming verkooprecht en vereenvoudiging in registratiebelasting.pdf

 

 

Samenstelling Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad bestaat uit twintig leden:

  • 5 onafhankelijke deskundigen;
  • 12 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld;
  • 2 vertegenwoordigers van de steden en de gemeenten ( één namens de OCMW’s en één namens de steden en gemeenten);
  • 1 vertegenwoordiger van de provincies.

Onafhankelijke deskundigen

Vertegenwoordigers middenveld (effectief / plaatsvervanger)

Vertegenwoordigers gemeenten en provincies (effectief / plaatsvervanger)

Opdrachten van de Vlaamse Woonraad

De opdrachten van de Vlaamse Woonraad zijn:

  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake het wonen in het algemeen en de sociale huisvesting in het bijzonder;
  • bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over het wonen;
  • de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van het wonen en de sociale huisvesting volgen en interpreteren;
  • advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot het woonbeleid;
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het woonbeleid;
  • reflecteren over de bij het Vlaamse Parlement ingediende beleidsnota’s en beleidsbrieven over het woonbeleid.

Secretariaat

Het secretariaat staat in voor de inhoudelijke en praktische ondersteuning van de Vlaamse Woonraad. 

Nieuwsbrief Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad verstuurt drie à vier maal per jaar een nieuwsbrief met recente adviezen of aankondigingen van activiteiten.

Vul uw e-mailadres in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Regelgeving

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Vlaamse Woonraad
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Telefoonnummer: