Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. De Vlaamse Woonraad brengt onafhankelijk advies uit over de hoofdlijnen van het Vlaamse woonbeleid en draagt bij tot de visievorming erover. De Vlaamse Woonraad formuleert zijn adviezen en standpunten vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen. Het bijeenbrengen van deze invalshoeken resulteert in overlegde en onderbouwde adviezen en standpunten. Vanuit deze unieke positie levert de Vlaamse Woonraad een constructieve bijdrage aan het woonbeleid in Vlaanderen.

 

Nieuws

Advies Vlaamse Woonraad over Vizier 2030 doelstellingenkader Vlaanderen

Op 9 maart 2018 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan Vizier 2030, het  doelstellingenkader voor een duurzaam Vlaanderen. Vizier 2030 haakt in op de VN-resolutie om een mondiale duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen, en dit via 17 globale ontwikkelingsdoelstellingen (‘Sustainable Development Goals). De diverse lidstaten worden opgeroepen deze doelstellingen te vertalen naar eigen doelstellingen.  De Raad stelt vast dat het doelstellingenkader wordt afgestemd en ingeschoven in de Visie 2050, waar onder meer aandacht uitgaat naar een inclusieve samenleving. De Raad kan Vizier  2030 en het nastreven van consistentie met de visie 2050 bijtreden. De Raad vraagt wel aandacht voor de realisatie van de sectorale doelstellingen die hieraan worden gekoppeld.

PDF icon Advies 2018/09 van 26 maart 2018 over Vizier 2030 doelstellingenkader Vlaanderen.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over voorontwepr decreet gebouwenpas

Op 2 februari 2018 keurde de Vlaamse Regering principieel het voorontwerp van decreet over de gebouwenpas goed. Dat biedt de burger een uniek digitaal platform om informatie over zijn gebouw of woning te raadplegen. De applicatie is consulteerbaar via een webportaal, en laat toe alle informatie waarover de overheid beschikt, zoals attesten (EPC), vergunningen en keuringen, te bundelen en digitaal ter beschikking te stellen. In eerste instantie betreft het informatie over woningen, maar het is de bedoeling dit uit te breiden naar alle gebouwen. Naderhand zullen woningeigenaars ook een tool aangeboden krijgen die hen helpt bij de planning van renovatiewerken en bij de aanvraag van premies en attesten. De Vlaamse Woonraad kan dit initiatief, dat informatie bundelt, overzichtelijk aanbiedt en toegankelijk maakt, alleen maar toejuichen.

PDF icon Advies 2018/08 van 26 februari 2018 over voorontwerp decreet gebouwenpas.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over de impact van de gemeentefusies op de regelgeving 'Wonen'

Op 24 juni 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet over de vrijwillige samenvoeging van gemeenten. Dat schept duidelijkheid over de procedure en de voorwaarden voor een vrijwillige samenvoeging van twee of meer gemeenten. Zo’n fusie heeft een impact op een aantal beleidsvelden, waaronder ook wonen. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel het decreet grond- en pandenbeleid, het besluit dat de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren bepaalt, en het subsidiebesluit van intergemeentelijke projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid. De Vlaamse Woonraad ondersteunt de vooropgestelde regeling die het sociaal objectief voor sociale huurwoningen in de nieuwe fusiegemeente bepaalt. Ook voor de werking van sociale verhuurkantoren in nieuwe fusiegemeenten is een regeling in de maak. De Raad kan zich vinden in het algemene streven naar continuïteit en rechtszekerheid.

PDF icon Advies 2018/07 van 26 februari 2018 over impact van de gemeentefusies op de regelgeving 'Wonen.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over aanpassing decreten aan de algemene verordening gegevensbescherming

Op 12 januari 2018 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende aanpassing van decreten aan de Europese verordening 2016/679 (AGV). Deze verordening handelt over de verwerking van persoonsgegevens en vereist de omzetting ervan naar het interne recht. Per Vlaams beleidsdomein werden de  decreten die verband houden met gegevensverwerking en gegevensbeheer gescreend en waar nodig aangepast. Zo worden toegekende rechten in overeenstemming gebracht met de nieuwe categorieën uit de verordening. De Raad erkent algemeen de noodzaak om de wijzigingen en de toegekende rechten in de interne rechtsregeling te waarborgen. De Raad vraagt aandacht voor enkele bijzonderheden binnen het beleidsveld wonen, onder meer worden op strafrechtelijk vlak door de wooninspectie en toezichthoudende diensten met persoonlijke gegevens gewerkt.  

PDF icon Advies 2018/06 van 15 februari 2018 over aanpassing decreten aan de algemene verordening gegevensbescherming.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over hervorming verkooprecht en vereenvoudiging in registratiebelasting

De Vlaamse Regering wil de bestaande gunstregimes van het klein bedrijf en de diverse abattementen omzetten naar een eenvoudig verlaagd tarief van 7% bij aankoop van een gezinswoning. Daartoe werd een ontwerp van decreet principieel goedgekeurd. Het ontwerp bevat ook een fiscale energiemaatregel en een fiscale stimulans voor de aankoop van een woning om te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.  De Raad kan zich vinden in het streven naar vereenvoudiging en rationalisering, net als in de fiscale aanmoediging van energiezuinigheid en sociaal verhuren. De Raad heeft wel een aantal kritische bezwaren bij de sociale correctie en het gehanteerde grensbedrag voor de bijkomende korting. Zo’n grensbedrag zet immers druk op het segment van goedkopere woningen en kan leiden tot prijsbewimpeling.

PDF icon Advies 2018/05 van 1 februari 2018 over hervorming verkooprecht en vereenvoudiging in registratiebelasting.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over rationalisering fiscale gunstmaatregelen

Op 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet rond de rationalisering van fiscale gunstmaatregelen principieel goed. Dat ontwerp vereenvoudigt, actualiseert of schrapt een aantal fiscale gunstmaatregelen. Zo verdwijnt vanaf het aanslagjaar 2019 de belastingvermindering voor vernieuwing van woningen in grootstedelijke gebieden. De belastingvermindering voor renovatie van een via een sociaal verhuurkantoor verhuurde woning wordt vervangen door een vermindering van het basistarief voor de onroerende voorheffing. De Woningraad vindt de zorg om vereenvoudiging of rationalisering van maatregelen terecht, en wijst er nog op dat men daarbij altijd moet uitgaan van hun beoogde doelstellingen of effecten. De Raad dringt ook aan op een gelijke fiscale behandeling van sociale woningen. Daarom kan ze de vermindering van  het basistarief voor de onroerende voorheffing voor enkel svk-woningen niet bijtreden.

PDF icon Advies 2018/04 van 30 januari 2018 over rationalisering fiscale gunstmaatregelen.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over ontwerp bestuursdecreet

Het ontwerp-Bestuursdecreet (principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 22 december 2017) geeft uitvoering aan verschillende engagementen uit het  Vlaamse Regeerakkoord 2014–2019. Enkele krachtlijnen zijn: een vernieuwde overheidswerking, een beter advies- en overlegstelsel en een betere verhouding tussen burger en overheid. Het ontwerp van decreet wil de basis leggen voor een open en wendbare overheid, via coördinatie van twaalf bestaande bestuurlijke decreten. Volgens de Woonraad lijkt het opzet ambitieus en vergaand, maar kan het leiden tot een performantere overheid en overheidswerking.

PDF icon Advies 2018/03 van 22 januari 2018 over ontwerp bestuursdecreet.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over wijziging ADL-besluit

Het besluit van de Vlaamse Regering tot aanmoediging van projecten inzake het zelfstandig wonen van personen met een fysieke handicap in sociale woonwijken, kortweg het ADL-besluit, laat sociale huisvestingsmaatschappijen toe samen te werken met erkende en gesubsidieerde zorgverstrekkers. Binnen de sociale huisvestingsprojecten kunnen dan specifiek aangepaste woningen en een zorgcentrum worden opgericht om personen met een handicap te begeleiden in de nabijheid van hun sociale huurwoning. Door de wijziging in financiering in het beleidsveld welzijn dient dit besluit te worden aangepast. De Raad ondersteunt het concept waarbij zorg en wonen worden gecombineerd binnen de sociale huisvesting, en kan zich vinden in de voorliggende keuzes in het wijzigend besluit .

PDF icon Advies 2018/02 van 18 januari 2018 over wijziging ADL-besluit.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over conceptnota's renovatiepremie verhuurders, gewaarborgd huren en geïntegreerde premies

In de commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen van het Vlaams Parlement werden op 7 december 2017 drie conceptnota’s voor nieuwe regelgeving toegelicht. De conceptnota van 7 juli 2017 gaat over de renovatiepremie voor verhuurders, de conceptnota van 8 november 2017 over een systeem van huur- en woonzekerheid, en de conceptnota van 9 november 2017 over de creatie van één premiesysteem voor de renovatie van een woning.

De commissie heeft daarbij advies gevraagd aan de Vlaamse Woonraad. Die baseerde zich op eerdere adviezen over deze of vergelijkbare onderwerpen. De Raad kan de voorstellen steunen, maar wil toch wijzen op een aantal aandachtspunten.

PDF icon Advies 2018/01 van 18 januari 2018 over conceptnota's renovatiepremie verhuurders, gewaarborgd huren en geïntegreerde premies.pdf

 

Samenstelling Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad bestaat uit twintig leden:

  • 5 onafhankelijke deskundigen;
  • 12 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld;
  • 2 vertegenwoordigers van de steden en de gemeenten ( één namens de OCMW’s en één namens de steden en gemeenten);
  • 1 vertegenwoordiger van de provincies.

Onafhankelijke deskundigen

Vertegenwoordigers middenveld (effectief / plaatsvervanger)

Vertegenwoordigers gemeenten en provincies (effectief / plaatsvervanger)

Opdrachten van de Vlaamse Woonraad

De opdrachten van de Vlaamse Woonraad zijn:

  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake het wonen in het algemeen en de sociale huisvesting in het bijzonder;
  • bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over het wonen;
  • de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van het wonen en de sociale huisvesting volgen en interpreteren;
  • advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot het woonbeleid;
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het woonbeleid;
  • reflecteren over de bij het Vlaamse Parlement ingediende beleidsnota’s en beleidsbrieven over het woonbeleid.

Secretariaat

Het secretariaat staat in voor de inhoudelijke en praktische ondersteuning van de Vlaamse Woonraad. 

Nieuwsbrief Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad verstuurt drie à vier maal per jaar een nieuwsbrief met recente adviezen of aankondigingen van activiteiten.

Vul je e-mailadres in om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Regelgeving

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Vlaamse Woonraad
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Telefoonnummer: