Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. De Vlaamse Woonraad brengt onafhankelijk advies uit over de hoofdlijnen van het Vlaamse woonbeleid en draagt bij tot de visievorming erover. De Vlaamse Woonraad formuleert zijn adviezen en standpunten vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen. Het bijeenbrengen van deze invalshoeken resulteert in overlegde en onderbouwde adviezen en standpunten. Vanuit deze unieke positie levert de Vlaamse Woonraad een constructieve bijdrage aan het woonbeleid in Vlaanderen.

 

Nieuws

Advies aan de bijzondere commissie klimaat van het Vlaams Parlement (07/06/2016)

In het kader van de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen legde de bijzondere commissie Klimaat van het Vlaams Parlement op 2 mei 2016 een aantal vragen voor aan de strategische adviesraden. De bijzondere klimaatcommissie wenst te peilen naar de visie en het standpunt van de raden, meer bepaald hoe kunnen de vooropgestelde klimaatdoelstellingen worden bewerkstelligd binnen de specifieke beleidsvelden. De Vlaamse Woonraad heeft voor dit advies  geput uit diverse adviezen die de Raad heeft geformuleerd en die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderwerp.
 
Ondanks de daling van de broeikasgasuitstoot is er nog een ruime marge voor verbetering van de energieprestaties door ingrepen in het woonpatrimonium. In vergelijking met andere Europese landen kampen we immers met een relatief hoog energieverbruik per woning en is een aanzienlijk deel van het woonpatrimonium onvoldoende geïsoleerd (hierbij zijn de huurwoningen er doorgaans slechter aan toe). Het formuleren van reductiedoelstellingen voor de residentiële sector kan een meerwaarde inhouden, maar het energiebeleid moet volgens de Raad hand in hand gaan met een (woon)beleid ter verbetering van het woningbestand. Bovendien moet een dergelijk beleid op een sociaal rechtvaardige wijze tot stand kunnen komen. Het zal dan ook van belang zijn de sociale gevolgen van een terecht doorgedreven klimaatbeleid te kunnen opvangen, in het bijzonder op de private huurmarkt.

Advies Vlaamse Woonraad aan de bijzondere commissie klimaat van het Vlaams Parlement (844.18 KB)

 

Advies over de conceptnota Energiearmoedeprogramma (03/06/2016) 

Op 4 maart 2016 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota Energiearmoedeprogramma. De Vlaamse Woonraad besliste op eigen initiatief advies uit te brengen over deze conceptnota.

De Vlaamse Woonraad meent dat energiearmoede het recht op wonen op een ernstige en ontoelaatbare wijze schaadt. Volgens de Raad mag het probleem van de energiearmoede niet worden herleid tot het ontberen van energie in de woning of de toegang hiertoe, of het kampen met een te hoge energiekost. Energiearmoede is eerder het gevolg van dieperliggende problemen (en veel minder een op zich staande problematiek).  Het raakt huishoudens die zich reeds in een precaire (woon)situatie bevinden. Ze worden vaker dan gemiddeld geconfronteerd met  een gebrekkige woningkwaliteit, en/of is er sprake van een (structureel) inkomensprobleem.  Volgens de Vlaamse Woonraad moet de energiearmoede dan ook worden aangepakt in samenhang met het meer omvattend beleid dat het fundamentele inkomens- en woonprobleem verhelpt. 

De Raad meent tevens dat een sterker woonbeleid cruciaal is om de problematiek ten gronde aan te pakken. In het verleden heeft de Raad hiertoe diverse voorstellen geformuleerd, met onder meer voorstellen voor een versterkt privaat huurbeleid en een substantiële uitbreiding van het sociaal huurpatrimonium.

Advies Vlaamse Woonraad over de conceptnota Energiearmoedeprogramma (03/06/2016) (399.75 KB)

 

Presentaties publieksmoment “Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen: pistes voor een meer woongericht beleid” zijn beschikbaar

Dakloosheid vormt een schending van de menselijke waardigheid en van de mensenrechten. Huisvesting is een basisbehoefte van ieder mens en een voorwaarde voor behoorlijke levensomstandigheden en sociale insluiting. In het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding kondigt de  Vlaamse Regering aan te willen inzetten op kwalitatieve huisvesting en dak- en thuisloosheid te willen voorkomen en bestrijden. Hierbij wordt geopteerd voor een preventief en meer woongericht beleid. In zijn advies  ‘Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen: Pistes voor een meer woongericht beleid’ geeft de Vlaamse Woonraad  aan hoe een meer ‘woongericht’ beleid inzake dak- en thuisloosheid vorm kan krijgen. Op vrijdag 13 mei 2016 organiseerde de Vlaamse Woonraad een publieksmoment waarop dit advies wordt toegelicht, en externe reflecties worden gegeven.  De presentaties van deze studiedag zijn beschikbaar via deze link.  

Samenstelling Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad bestaat uit twintig leden:

  • 5 onafhankelijke deskundigen;
  • 12 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld;
  • 2 vertegenwoordigers van de steden en de gemeenten ( één namens de OCMW’s en één namens de steden en gemeenten);
  • 1 vertegenwoordiger van de provincies.

Onafhankelijke deskundigen

Vertegenwoordigers middenveld (effectief / plaatsvervanger)

Vertegenwoordigers gemeenten en provincies (effectief / plaatsvervanger)

Opdrachten van de Vlaamse Woonraad

De opdrachten van de Vlaamse Woonraad zijn:

  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake het wonen in het algemeen en de sociale huisvesting in het bijzonder;
  • bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over het wonen;
  • de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van het wonen en de sociale huisvesting volgen en interpreteren;
  • advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot het woonbeleid;
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het woonbeleid;
  • reflecteren over de bij het Vlaamse Parlement ingediende beleidsnota’s en beleidsbrieven over het woonbeleid.

Secretariaat

Het secretariaat staat in voor de inhoudelijke en praktische ondersteuning van de Vlaamse Woonraad. 

Nieuwsbrief Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad verstuurt drie à vier maal per jaar een nieuwsbrief met recente adviezen of aankondigingen van activiteiten.

Vul je e-mailadres in om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Regelgeving

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Vlaamse Woonraad
Koning Albert II-laan 19, bus 23
1210 Brussel
Telefoonnummer: