Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad is de strategische adviesraad voor het beleidsveld wonen. De Vlaamse Woonraad brengt onafhankelijk advies uit over de hoofdlijnen van het Vlaamse woonbeleid en draagt bij tot de visievorming erover. De Vlaamse Woonraad formuleert zijn adviezen en standpunten vanuit de dialoog met het maatschappelijk middenveld, onafhankelijke deskundigen en vertegenwoordigers van lokale besturen. Het bijeenbrengen van deze invalshoeken resulteert in overlegde en onderbouwde adviezen en standpunten. Vanuit deze unieke positie levert de Vlaamse Woonraad een constructieve bijdrage aan het woonbeleid in Vlaanderen.

 

Nieuws


Advies Vlaamse Woonraad over het voorontwerp Vlaams Huurdecreet

De Vlaamse Regering keurde op 14 juli 2017 het voorontwerp van decreet houdende bepalingen betreffende de huur van voor woningen bestemde goederen. De Vlaamse Regering wil met het voorontwerp van decreet een Vlaams huurdecreet installeren die de contractuele relatie tussen huurder en verhuurder regelt. De Vlaamse Woonraad meent dat het voorliggend voorontwerp een samenhangend werkbaar geheel vormt, dat bovendien juridisch doordacht en kwaliteitsvol is. De Raad kan zich vinden in de vooropgezette doelstellingen die het Vlaams huurdecreet moet realiseren, met inbegrip van doelstellingen die de Raad in eerdere adviezen heeft beklemtoond. Evenwel meent de Raad dat de toegang als doelstelling beperkt is uitgewerkt, in het bijzonder de huurwaarborgregeling gekoppeld aan een waarborglening. De Raad erkent dat de huurwaarborg cruciaal is voor de bescherming van het rendement voor de verhuurder, en eveneens het aanbod kan ondersteunen. De Raad plaatst kanttekeningen bij de huurwaarborglening, waarbij de effectiviteit voor de Raad  onzeker is. Indien geen effectieve en efficiënte compenserende maatregelen worden genomen, kan de toegankelijkheid en de betaalbaarheid nog bemoeilijkt worden voor welbepaalde huurdersgroepen. Algemeen roept de Raad op om de flankerende maatregelen die de betaalbaarheid, de toegankelijkheid en het aanbod moeten ondersteunen, en die werden aangekondigd in de conceptnota private huur, verder uit te werken.

PDF icon Advies 2017/12 van 15 september 2017 over het voorontwerp Vlaams Huurdecreet.pdf

 

Adviezen over woonwagenterreinen en ontwerp uitvoeringsbesluit onteigeningsdecreet

Op 16 juni 2017 heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van besluit principieel goedgekeurd om een aantal bestaande onduidelijkheden in de regelgeving over de subsidiëring van woonwagenterreinen te verhelpen. Onder meer moet een ruimere definiëring van het begrip verwerving het mogelijk maken om via erfpacht en opstal woonwagenterreinen te realiseren. Ook de te hanteren subsidiepercentages worden veruidelijkt. De Raad steunt dit beleidsinitiatief omdat het de bestaande regelgeving verbetert en verduidelijkt. PDF icon vwr-woonwagenterreinen_2017.07.03.pdf

In uitvoering van het onteigeningsdecreet heeft de Vlaamse Regering op 16 juni 2017 ook een ontwerp van uitvoeringsbesluit principieel goedgekeurd. De Raad kan zich globaal vinden in het voorgestelde ontwerp van besluit: de voorstellen bieden duidelijkheid over de te hanteren vorm, werkwijze en vereisten bij de opstart en afhandeling van de onteigeningsdossiers. De Raad vraagt wel om de zekerheden die het onteigeningsdecreet biedt te behouden in het ontwerp van besluit. Dat betreft onder meer de wijze van financiële zekerheidsstelling die het ontwerp van besluit oplegt, waar het decreet uitgaat van een contractvrijheid tussen de partijen. PDF icon vwr-onteigening-uitvoering_2017.07.03.pdf

 

Advies Vlaamse Woonraad over Wooncrisis in de onderste lagen van private huurmarkt 

De Vlaamse woonraad heeft op eigen initiatief een aantal actoren uit het veld bevraagd, om een advies uit te brengen over de problematiek van de private woonmarkt. De onderste lagen van die markt lijken onder steeds grotere druk te staan, door stijgende woningprijzen en een vaak ondermaatse woningkwaliteit. Het aanbod van goede en betaalbare woningen blijft ontoereikend, zodat het voor huurders met een laag inkomen erg moeilijk is een geschikte woning te vinden. De zoektocht naar een huurwoning duurt, zelfs met begeleiding, vaak langer dan een half jaar. Die toestand versterkt de illegaliteit in het grijze wooncircuit, en bemoeilijkt de toepassing van een aantal overheidsinstrumenten, zoals de toekenning van de huursubsidie.

PDF icon Advies 2017/06 van 27 april 2017 over Wooncrisis in de onderste lagen van private huurmarkt

 

Advies Vlaamse Woonraad over het Fonds investeringen stadsvernieuwing en plattelandsontwikkeling

Op 24 februari 2017 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet van 23 december 2016 tot vaststelling van de regels inzake werking en verdeling van het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen. De Vlaamse Woonraad werd verzocht advies uit te brengen over dit voorontwerp van besluit. De Vlaamse Woonraad kan algemeen het ontwerp van besluit onderschrijven, maar wenst enkele punten onder de aandacht te brengen. Volgens de Raad zijn de stad en haar bewoners inherent met elkaar verbonden. Stadsvernieuwing mag dan ook niet worden losgekoppeld van de bewoners. Het verhogen van de leefkwaliteit moet mede vanuit dit perspectief worden ingevuld en beoordeeld. De Raad vraagt dit aspect sterker te willen benadrukken, in het bijzonder in de projecten grootstedelijk beleid.  Volgens de Raad is het van belang om in de stadsvernieuwingsprojecten het beleidsveld wonen een ruime plaats toe te kennen. Het stedelijk wonen staat immers voor tal van uitdagingen, niet in het minst door de nood aan een betaalbaar en kwalitatief aanbod aan huurwoningen (zowel op de private als de sociale huurmarkt) en de nood aan de opwaardering van het woonpatrimonium. Verder herneemt de Raad zijn vraag die naar aanleiding van het ontwerp van decreet werd gesteld, onder meer inzake het aanhouden van de bestaande verhoudingen en de verdeling van de middelen voor stadsvernieuwing.

 

Advies Vlaamse Woonraad over alternatieven onderzoek project Klein Rusland

Het project Klein Rusland beoogt de verbetering van de leefbaarheid van de woonwijk Klein Rusland  in Zelzate. Het project kadert in de aanpak van de regelgeving inzake complexe projecten: de woonwijk wordt de laatste decennia geconfronteerd met een (stelselmatige) achteruitgang en gestage teloorgang van de sociale cohesie. De alternatievenonderzoeksnota (AON) maakt deel uit van de onderzoeksfase van het project en beoogt een consultatie over een aantal geformuleerde alternatieven. De Vlaamse Woonraad onderschrijft de gehanteerde werkwijze en de vooropgestelde methodologie. Alternatieven worden vooropgesteld en geclusterd aan de hand van een gradueel toegepast criterium op basis van erfgoedwaarde van de site. Verschillende mogelijkheden en de impact ervan worden belicht. De Vlaamse Woonraad formuleert enkele bedenkingen die kunnen meegenomen worden in het verder procesverloop.

 

Jaarverslag 2016 en jaarprogramma 2017 Vlaamse Woonraad

Het PDF icon jaarverslag 2016 van de Vlaamse Woonraad en het PDF icon Jaarprogramma 2017 van de Vlaamse Woonraad zijn nu beschikbaar.

 

 

 

 

Samenstelling Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad bestaat uit twintig leden:

  • 5 onafhankelijke deskundigen;
  • 12 vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld;
  • 2 vertegenwoordigers van de steden en de gemeenten ( één namens de OCMW’s en één namens de steden en gemeenten);
  • 1 vertegenwoordiger van de provincies.

Onafhankelijke deskundigen

Vertegenwoordigers middenveld (effectief / plaatsvervanger)

Vertegenwoordigers gemeenten en provincies (effectief / plaatsvervanger)

Opdrachten van de Vlaamse Woonraad

De opdrachten van de Vlaamse Woonraad zijn:

  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van het beleid inzake het wonen in het algemeen en de sociale huisvesting in het bijzonder;
  • bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over het wonen;
  • de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van het wonen en de sociale huisvesting volgen en interpreteren;
  • advies uitbrengen over voorontwerpen van decreet met betrekking tot het woonbeleid;
  • uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het woonbeleid;
  • reflecteren over de bij het Vlaamse Parlement ingediende beleidsnota’s en beleidsbrieven over het woonbeleid.

Secretariaat

Het secretariaat staat in voor de inhoudelijke en praktische ondersteuning van de Vlaamse Woonraad. 

Nieuwsbrief Vlaamse Woonraad

De Vlaamse Woonraad verstuurt drie à vier maal per jaar een nieuwsbrief met recente adviezen of aankondigingen van activiteiten.

Vul je e-mailadres in om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Regelgeving

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Decreet van 18 juli 2003 tot regeling van strategische adviesraden

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Vlaamse Woonraad
Koning Albert II-laan 19, bus 23, 1210 BRUSSEL
vanaf oktober: Havenlaan 88
1000 Brussel
Telefoonnummer: