Woonwagenterreinen: subsidiëring

Vanaf 1 januari 2016 is de subsidiëring van woonwagenterreinen overgeheveld van het agentschap Binnenland Bestuur naar het agentschap Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen is dus bevoegd voor de subsidiëring van de kostprijs voor de verwerving, inrichting of uitbreiding van zowel een residentieel- als doortrekkersterrein of de renovatie van een woonwagenterrein.

Wie kan initiatiefnemer zijn?

 • Gemeente, gemeentelijke EVA’s en Intergemeentelijke Samenwerkingsproject (IGS)
 • Provincie en provinciale EVA’s
 • Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)
 • De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)
 • Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM)

Subsidiepercentages

 • de subsidie voor de verwerving bedraagt 100% van de aankoopprijs, maar beperkt tot de raming opgemaakt door de Vlaamse commissarissen
 • de subsidie voor de inrichting of uitbreiding bedraagt 100% van de kosten, evenwel beperkt tot 55.000 €/standplaats (exclusief BTW)
 • de subsidie voor de renovatie bedraagt 90% van de kosten, evenwel beperkt tot 55.000 €/standplaats (exclusief BTW)
 • de subsidie wordt verhoogd met 7% voor de algemene kosten.

Oppervlakte van de standplaats

 • residentiële woonwagenterreinen: minimaal 150 m² en maximaal 250 m²
 • doortrekkersterreinen: minimaal 100 m² en maximaal 200 m².

Minimale uitrusting van de standplaatsen

 • de toegangswegen zijn verhard en voldoende breed
 • iedere standplaats van een residentieel woonwagenterrein beschikt over een individueel dienstgebouw
 • standplaatsen van een doortrekkersterrein kunnen uitgerust worden met een collectief dienstgebouw
 • elke standplaats is uitgerust met aansluitingsmogelijkheden op het elektriciteits-, aardgas- en drinkwaternet
 • Standplaatsen en dienstgebouwen zijn aangesloten op een rioleringsnet of eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Renovatie

Hiervoor dienen de werken aan beide onderstaande voorwaarden te voldoen:

 • hebben betrekking op de infrastructuur, op de collectieve of individuele dienstgebouwen of op de technische uitrusting van het woonwagenterrein of de dienstgebouwen
 • gebeuren voor het volledige woonwagenterrein of voor alle standplaatsen of dienstgebouwen die in dezelfde fase zijn gerealiseerd.

Subsidieaanvraag

De aanvraag dient u in bij:

 • Agentschap Wonen-Vlaanderen
  Herman Teirlinckgebouw
  Havenlaan 88 bus 40B
  1000 Brussel

De subsidie wordt toegekend bij ministerieel besluit na het indienen van het ontwerpdossiers en wordt aangepast op basis van de aanbesteding. Voor het technisch nazicht van de ontwerpdossiers wordt er beroep gedaan op de expertise van deskundigen bij de VMSW.

Betalingen

De subsidie voor de uitrusting wordt betaald in drie voorschotten van 30% van de toegekende subsidie. De resterende 10% wordt betaald na de goedkeuring van de eindafrekening.  

Richtinggevend technisch verslag:

Er is ook aandacht voor de kwaliteit van de woonwagens die getoetst wordt aan de hand van een richtinggevend technisch verslag.

Beheer van woonwagenterreinen

Het beheer van de woonwagenterreinen is in handen van de initiatiefnemer. Hij stelt hiertoe een toezichter aan en stelt een huishoudelijk reglement op.

Meer informatie

 • Voor meer info over de subsidiëring kan u terecht bij Hugo Schoevaerts (tel 02 553 75 02 of hugo.schoevaerts@vlaanderen.be)
 • Voor meer info over de technische aspecten van het bouwdossier kan u terecht bij Bruno De Schryver (tel 02 505 42 21 of bruno.deschryver@vmsw.be)
 • Info over het richtinggevend technisch verlag kan verkregen worden bij Luc Bollaert (tel 02 553 85 80 of luc.bollaert@vlaanderen.be).

Nuttige links

 • Het Agentschap Binnenlands Bestuur
 • Het Agentschap Integratie en Inburgering pakt de uitdagingen aan die het gevolg zijn van migratie. Migratie heeft een impact op de hele samenleving. Op mensen en buurten, op organisaties en besturen. Meebewegen met een omgeving die verandert, vraagt inspanningen van iedereen. Daarom werkt het Agentschap Integratie en Inburgering aan een gedeelde toekomst. Daarin krijgen mensen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen en zet iedereen zijn of haar talenten in. Lees meer op de website Kruispunt Migratie-Integratie. Voor meer info over de maatschappelijke integratie van woonwagenbewoners kan u terecht bij Stijn De Reu (stijn.dereu@integratie-inburgering.be, 0483 351 174).

Regelgeving

Decreet van 28 maart 2014 houdende een subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners

Decreet van 28 maart 2014 houdende een subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners

Ministerieel besluit van 23/02/2016 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidies, vermeld in artikel 3, § 4, artikel 4, 8, eerste lid, artikel 9, § 1, eerste en achtste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners

Ministerieel besluit van 23 februari 2016 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidies, vermeld in artikel 3, § 4, artikel 4, 8, eerste lid, artikel 9, § 1, eerste en achtste lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van terreinen voor woonwagenbewoners 

Meer regelgeving