Wat bij acuut gevaar?

In noodsituaties gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van de Vlaamse Wooncode niet snel genoeg. In die nauwkeurig vastgelegde procedure is het immers niet mogelijk om een besluit te nemen zonder een advies van Wonen-Vlaanderen of zonder de hoorplicht te respecteren, ook niet onder druk van de omstandigheden.

Om in dringende situaties snel te kunnen ingrijpen en de nodige bewarende maatregelen te kunnen nemen, kan de burgemeester daarom kiezen voor de toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet. Deze mogelijkheid is voorbehouden voor de situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is. Dus als de woning een acuut gevaar vormt voor de openbare veiligheid of de openbare gezondheid.

De burgemeester kan in toepassing hiervan alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring. De maatregelen moeten wel in verhouding staan tot de vastgestelde risico’s.

Wanneer is er een gevaarlijke situatie?

Er is gevaar voor de openbare veiligheid als een gebouw geheel of gedeeltelijk bouwvallig is en er instortingsgevaar is (bv. dakgoot, neerschuivende dakpannen, scheur in de zijgevel, ontploffingsgevaar, brandgevaar).

Een gevaar voor de openbare gezondheid betekent dat de woning ongezond is vanuit hygiënisch oogpunt. Een ongezonde woning is een woning die (besmettelijke) ziektes kan veroorzaken, of een woning die niet beantwoordt aan wat vandaag geldt als het absolute minimum op het vlak van hygiëne (bijvoorbeeld opeenstapeling van afval in de woning, ratten, ernstige vochtproblemen, ontbreken van werkend sanitair, ontbreken van verwarmingsmogelijkheden, vuilheid van de lokalen en gebrek aan onderhoud, ontbreken van een kraan met drinkbaar water, …)

Het gaat hier dus altijd om dringende situaties waar er snel moet ingegrepen worden.

 

Hoe treedt de gemeente op bij een gevaarlijke situatie?

Signaleren van de gevaarlijke situatie

Iedereen kan naar de burgemeester stappen om een gevaarlijke situatie te signaleren: een bewoner, een passant, een omwonende, een woningcontroleur, politie,… .

 

Vaststelling van het gevaar ter plaatse

Een deskundige moet het acuut gevaar ter plaatste vaststellen en hiervan verslag opmaken.

Als het signaal van de gevaarlijke situatie van een expert komt (de brandweer, een woningcontroleur, een veiligheidsingenieur van de gemeente, de milieudienst,…) dan is er vaak al een verslag over de acute risico’s. In andere gevallen moet de gemeente nog een woningonderzoek doen.

De gemeente bepaalt, voor zover dat haalbaar is, de datum van het woningonderzoek in overleg met de bewoner en de eigenaar. Als u als bewoner weigert om uw woning te laten betreden, kan de burgemeester een toegangsbevel uitvaardigen om de woning zonder uw toestemming te kunnen betreden. Als de eigenaar aanwezig is bij de vaststellingen ter plaatse kan de deskundige hem onmiddellijk wijzen op de problemen. Mogelijk kan hij de risico’s dan zeer snel verhelpen.

De burgemeester moet de bewoner en de eigenaar op de hoogte brengen van de vaststellingen in het geschreven verslag en iedereen de kans geven om argumenten en opmerkingen te geven. Enkel bij hoogdringendheid, als er geen tijd is om op reactie te wachten, mag de burgemeester zijn besluit nemen zonder u de gelegenheid te geven om te reageren.

 

De burgemeester neemt een besluit en legt maatregelen op

De burgemeester moet onmiddellijk de nodige maatregelen nemen tegen het acute gevaar. Hij kan uw woning onbewoonbaar verklaren. Hij kan bevelen om (een deel van) de woning af te sluiten. Hij kan beveiligingswerken of een  woonverbod opleggen. Hij kan concrete herstellingswerken opleggen om de acute gevaren weg te werken en zelfs een bevel tot (geheel of gedeeltelijke) slopen van de woning uitvaardigen. De burgemeester neemt die maatregelen omdat de toestand dat vereist, ook al is dat tegen uw wil als bewoner of eigenaar.

 

Contact

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Adres: 
1700 - Het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Telefoonnummer: 

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen