Het conformiteitsattest uitreiken

Een conformiteitsonderzoek om te controleren of de woning veilig en gezond is en voorzien is van basiscomfort.

Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van het gebouw waarin de zelfstandige woning of kamer zich bevindt en van de zelfstandige woning of kamer zelf. Dit onderzoek noemt men het 'conformiteitsonderzoek'. De woningcontroleur controleert daarbij onder meer volgende zaken:

 • Zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en de draagvloeren voldoende stevig en stabiel?
 • Zijn de technische installaties (elektriciteits- en de gas- of stookolie-installatie) voldoende veilig?
 • Is er een risico op CO-vergiftiging?
 • Is er vochtschade?
 • Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie of andere gebreken?
 • Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?
 • Is de woning veilig toegankelijk?
 • Zijn de bad-, keuken- en toiletfunctie(s) vakkundig geïnstalleerd en functioneren ze naar behoren?
 • Kan de woning voldoende verlicht en verlucht worden?
 • Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?

Elk vastgesteld gebrek krijgt een bepaald aantal strafpunten. Vanaf 15 strafpunten is een woning ongeschikt. Als de woning ook een veiligheids- en gezondheidsrisico inhoudt, is ze bovendien onbewoonbaar.

 

De woningcontroleur gebruikt een checklist voor het onderzoeken van de woning. Deze checklist noemen we het “technisch verslag”. Er bestaan drie modellen:

PDF icon DT011_TV_woning-doc1.3.pdf

PDF icon DT013_TV_kamer_sa-doc1.5.pdf

PDF icon DT013_TV_kamer_sa-doc1.5.pdf

 

Naast Wonen-Vlaanderen voeren ook de gemeenten conformiteitsonderzoeken uit. De gemeente doet dat in volgende gevallen:

 1. als een verhuurder een conformiteitsattest vraagt;
 2. als een bewoner signaleert dat zijn woning niet in orde is;
 3. op eigen initiatief. 

De gemeente kan een vergoeding vragen voor het afleveren van een conformiteitsattest.

Het handboek PDF icon Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeentereikt naast een stappenplan voor het afleveren van conformiteitsattesten (hoofdstuk 2.1 het conformiteitsattest uitreiken PDF icon hb 20-30 CA.pdf) ook voorbeelden aan om het conformiteitsattest op een positieve en proactieve wijze in te zetten (hoofdstuk 3.2 conformiteitsonderzoeken uitvoeren PDF icon hb_94-95_conformiteitsonderzoeken.pdf en hoofdstuk 3.4 een gemeentelijk woningkwaliteitsreglement uitwerken PDF icon hb_104-110_reglement_wk.pdf).

 

 

Regelgeving

Waar vindt u de regelgeving rond het conformiteitsattest?

De regelgeving over het conformiteitsattest vindt u terug in:

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Heeft u een conformiteitsattest nodig als u verhuurt?

Het conformiteitsattest is geen verhuurvergunning, maar een officieel document waaruit blijkt dat de woning voldoet aan de woonnormen. Het is dus niet verplicht bij het verhuren van een woning, tenzij de gemeente het via een gemeentelijk reglement wel verplicht. Daarvoor kan u best bij uw gemeente informeren. De aanvraag voor een conformiteitsattest moet eveneens ingediend worden bij de gemeente.

Een conformiteitsattest kan worden aangevraagd voor woningen die:

 • als hoofdverblijfplaats worden verhuurd of te huur of ter beschikking worden gesteld;
 • verhuurd, te huur of ter beschikking worden gesteld met het oog op de huisvesting van één of meer studenten;
 • ongeschikt of onbewoonbaar zijn verklaard (om te bewijzen dat de woning opnieuw in orde is).

Een conformiteitsattest is tien jaar geldig, ook na verkoop van de woning. Het attest vervalt automatisch bij een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring of wanneer er ingrijpende renovatiewerken worden uitgevoerd. De gemeente kan in een reglement ook een kortere geldigheidsduur vaststellen.

Een conformiteitsattest is een rechtsgeldig bewijs dat u een bonafide verhuurder bent. U staat dan ook sterker wanneer u in de toekomst een malafide huurder heeft die uw eigendom schade toebrengt om achterstallen op de huur te verantwoorden.

Meer informatie over de procedure voor de aanvraag van een conformiteitsattest.

Is het nu een zelfstandige woning of een kamer?

Het onderscheid tussen woningen en kamers wordt in het kader van de woonkwaliteitsbewaking gemaakt op basis van de feitelijke toestand.

In de praktijk wordt echter vastgesteld dat het onderscheid tussen een eengezinswoning en een kamerwoning niet (meer) altijd even eenduidig is.

Een eengezinswoning kan immers feitelijk bewoond worden door één gezin, maar ook door verschillende alleenstaanden. In het eerste geval is de Vlaamse Wooncode van toepassing, maar in het tweede geval moeten de vereisten uit het Kamerdecreet gerespecteerd worden.
De beoordeling van de feitelijke toestand is bijgevolg doorslaggevend, maar blijkt in de praktijk niet altijd evident. De  omzendbrief van minister Van den Bossche van 23 december 2011 met referte RWO/2011/1 geeft daarom een aantal richtlijnen.

 

Wanneer voert Wonen-Vlaanderen conformiteitsonderzoeken uit?

Naast de gemeenten voeren ook ambtenaren van de agentschappen Wonen-Vlaanderen en Inspectie RWO conformiteitsonderzoeken uit. 

Wanneer voert Wonen-Vlaanderen conformiteitsonderzoeken uit?

 • Als de burgemeester om advies heeft gevraagd in een procedure tot ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring
 • Als een eigenaar of verhuurder aan de burgemeester heeft gevraagd om een conformiteitsattest af te leveren en die daar niet op ingaat, kan de verhuurder een nieuwe aanvraag bij Wonen-Vlaanderen indienen
 • Als een huurder een Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie) heeft aangevraagd;
 • Als een sociaal verhuurkantoor een woning in huur wil nemen;
 • Op eigen initiatief. 
 •  

Wanneer voert Inspectie RWO conformiteitsonderzoeken uit?

 • In het kader van een strafrechtelijke procedure;
 • In het kader van het uitdovend woonrecht in weekendverblijven. 
Meer vragen

Contact

Adres: 
Wonen Antwerpen, Meldpunt Woningkwaliteit
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Woningkwaliteit
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge