Reageren op klachten over de woningkwaliteit en overbewoning

We moeten elke klacht over woningkwaliteit of overbewoning  beschouwen als een verzoek om de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring op te starten. 

Wie?

Elke belanghebbende kan dit verzoek indienen: bewoner, gemeentebestuur, gewestelijk ambtenaar, OCMW, sociale (woon)organisaties, …

Hoe?

  1. ofwel stuurt de belanghebbende een aangetekende brief naar de burgemeester,
  2. ofwel dient hij een aanvraag in op het gemeentehuis, waarbij een
  3. Bestand Ontvangstbewijs verzoek procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring wordt uitgereikt

Eerst dient de bewoner de eigenaar/verhuurder op de hoogte te brengen.

Aan het opstarten van de procedure zijn juridisch geen inhoudelijke voorwaarden verbonden. Toch is het best aan de bewoner te vragen of hij de klachten schriftelijk aan de eigenaar/verhuurder heeft gemeld. Zoniet kan de gemeente eventueel samen met de bewoner een brief opstellen, of de verzoeker een Bestand modelbrief om klachten te signaleren aan de verhuurder meegeven.

Verzoek tot opstart procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarheidsverklaring

De gemeente kan ook een Bestand doc 2.1 modelformulier verzoek opstart procedure OO.docxvoorzien, dat de klachten op een uniforme manier weergeeft en alle nuttige informatie bevat. Dat klachtenformulier bevat minimaal volgende gegevens: 

  • De identificatiegegevens van de aanvrager en – indien verschillend - de bewoner, 
  • Adres van de woning
  • een opsomming van de klachten.

Bij de aanvraag is het belangrijk de bewoner op de hoogte te brengen van het verloop van de procedure en de mogelijke gevolgen ervan. Sommige bewoners denken dat een ongeschikt- of onbewoonbaarheid automatisch recht geeft op prioriteit in de sociale huisvesting of huursubsidie: wijs hen er dus best op dat dit maar in een beperkt aantal gevallen geldt.

Het handboek PDF icon Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeente staat stil bij de verschillende stappen in de administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid en overbewoning (zie hoofdstuk PDF icon 2.2 De administratieve procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid toepassenen hoofdstuk PDF icon 2.3 De administratieve procedure overbewoning toepassen).

De gevolgen van een ongeschikt- of onbewoonbaarheid

  • Voor de bewoners

De handleiding PDF icon Woningkwaliteitsbewaking in uw gemeente gaat dieper in op het herhuisvesten van bewoners. Hoofdstuk PDF icon 2.5 De gevolgen van een besluit In vertelt onder andere meer over de voorwaarden voor voorrang in de sociale huisvestingssector of een tegemoetkoming in de huurprijs.

  • Voor de eigenaar

In hoofdstuk PDF icon 2.5 De gevolgen van een besluit leest u ook meer over de gevolgen van een geschikt- of onbewoonbaarverklaring voor de eigenaar of verhuurder. Een belangrijk gevolg voor de eigenaar is dat een ongeschikte en/of onbewoonbare woning in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen terecht komt. Aan deze inventarisatie is een jaarlijkse Vlaamse heffing gekoppeld.

Sommige gemeenten heben een eigen heffing voor de woningen die op de VIVOO-lijst staan. Als het bedrag van de gemeentelijke heffing minstens 500 euro bedraagt voor een kamer of minstens 990 euro voor andere woningen, zal u alleen de gemeentelijke heffing moeten betalen. Bestand 2018-01_overzicht_gemeentelijke_heffingsreglementen.xlsx

Contact

Adres: 
Wonen Antwerpen, Meldpunt Woningkwaliteit
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant, Meldpunt Woningkwaliteit
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West-Vlaanderen, Meldpunt Woningkwaliteit
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge