Woonbeleidsplan Vlaanderen

Goedkeuring Woonbeleidsplan Vlaanderen


Op vrijdag 23 maart 2018 keurde de Vlaamse Regering het Woonbeleidsplan Vlaanderen goed.

Het plan bestaat uit een informatief gedeelte, een deel met de langetermijnvisie en -doelstellingen (tijdshorizon 2050) voor het Vlaamse woonbeleid, krijtlijnen voor de operationalisering en een luik over de monitoring. Zoals bepaald in de Vlaamse Wooncode, zal de Vlaamse minister bevoegd voor huisvesting, bij het begin van iedere regeerperiode een actieprogramma opmaken ter uitvoering van het Woonbeleidsplan. Op dat moment wordt ook het informatief gedeelte geactualiseerd en wordt gerapporteerd over de monitoring. Het Woonbeleidsplan zal 15-jaarlijks worden herzien.

PDF icon Woonbeleidsplan Vlaanderen

PDF icon Nota Vlaamse Regering: Woonbeleidsplan Vlaanderen

PDF icon Bijlage Indicatorennota

PDF icon Bijlage Consultatienota

 

Context en verloop van het opmaakproces


Beleidskeuzes op het vlak van wonen zijn erg belangrijk voor de volgende generaties. Een duurzaam en doeltreffend woonbeleid heeft dan ook nood aan een duidelijke langetermijnvisie, die rekening houdt met alle facetten van het wonen. Die langetermijnvisie krijgt haar neerslag in een gefundeerd plan, gebaseerd op gedegen onderzoek, en gericht op een coherent en geïntegreerd beleid.

De procesnota, met de verschillende stappen en het hoe en waarom van dit Woonbeleidsplan Vlaanderen, vindt u hier: PDF icon procesnota woonbeleidsplan


Startfase

De startfase van dit planningsproces liep eind 2011 af, en leidde tot een debatnota, na voorbereidend werk door de afdeling Woonbeleid en het Steunpunt Ruimte en Wonen. Die nota werd toegelicht op 29 november 2011 op een eerste publieksmoment, dat een aanzet vormde tot verdere discussie, reflectie en uitdieping.

Meer informatie over het verloop en de resultaten van het publieksmoment van 29 november 2011 kunt u hier nalezen.

Overige documenten: PDF icon voorstudie woonbeleidsplan  en  PDF icon debatnota woonbeleidsplan


Debatfase

Het publieksmoment van 29 november 2011 luidde de debatfase in, met zeven workshops over de diverse uitdagingen voor het woonbeleid. In het voorjaar 2012 vonden drie rondetafels plaats, om een aantal thema’s nog verder uit de diepen en een visie te ontwikkelen.

Hier vindt u de PDF icon synthese rondetafels woonbeleidsplan
 

Fase ‘visie en krijtlijnen’

Deze fase bundelde de analyses en conclusies van de voorgaande fases en leidde tot een visietekst. Die werd voorgesteld door de minister van wonen op 13 september 2012, bij een tweede publieksmoment.

Hier vindt u meer informatie over het publieksmoment van 13 september 2012.

Hier kunt u de PDF icon visietekst woonbeleidsplan nalezen.

 

Contact

Adres: 
Team Strategie en Onderzoek
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 40D
1000 Brussel