Gemeentelijke woonbeleid: van visie tot plan

De Vlaamse Wooncode benadrukt het belang van een coherent en geïntegreerd woonbeleid - ook op het lokale niveau. Dit veronderstelt zowel een woonvisie als een samenhangend plan.

Vanuit het ruimtelijk beleid is aan lokale visies op wonen geen gebrek, meestal gericht op de (her)ontwikkeling van welomlijnde gebieden. De nadruk ligt hier met name op de aanbodzijde, het creëren van nieuwe woonmogelijkheden. De bestaande woningen (en hun bewoners!), die de overgrote meerderheid van het gemeentelijke woningpatrimonium uitmaken, blijven buiten beeld.

Ook het lokale sociaal beleid bevat een visie op wonen, maar dan eerder vanuit bewonersperspectief. De nadruk ligt veelal op de programmatie van voorzieningen voor specifieke doelgroepen zoals senioren of mensen met een beperking.

Een gemeentelijke woonbeleidsvisie brengt beide invalshoeken samen. Ze dient als ijkpunt om in een vroeg stadium de opportuniteit van mogelijke projecten aan te toetsen, en brengt duidelijkheid voor alle betrokkenen, in eerste instantie voor de sociale woonorganisaties. Deze zijn en blijven de belangrijkste partner voor de uitbouw van het lokaal sociaal woonaanbod.

Een actiegericht woonplan, verankerd in de gemeentelijke beleidscyclus, is alleen kansrijk wanneer het voortvloeit uit intensief overleg met alle betrokken partijen, van de beleidsvoorbereiding tot de uitvoering. Zonder consensus is er geen draagvlak, en zonder draagvlak zal de uitvoering achterblijven.

Het lokaal woonoverleg is hiervoor het uitgelezen platform.

Contact

Adres: 
Wonen-Antwerpen, team lokale besturen
Lange Kievitstraat 111–113 bus 54
2018 Antwerpen
Adres: 
Wonen Limburg, team lokale besturen
VAC
Koningin Astridlaan 50 bus 1.2
3500 Hasselt
Adres: 
Wonen Oost–Vlaanderen, team lokale besturen
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Adres: 
Wonen Vlaams–Brabant, team lokale besturen
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Adres: 
Wonen West–Vlaanderen, team lokale besturen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge