Aanpak domiciliefraude + draaiboek

Wat is domiciliefraude?

In artikel 6.20, eerste lid van de Vlaamse Codex Wonen van 2021 worden de verplichtingen van de sociale huurder opgesomd. Een inbreuk op de bepalingen vervat in 1°,  2° en 3° van dit artikel wordt omschreven als domiciliefraude.

Wat zijn de verplichtingen die kunnen leiden tot domiciliefraude?

  1. In de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats hebben en er gedomicilieerd zijn.
  2. Alleen toestaan dat een persoon in de sociale huurwoning zijn hoofdverblijfplaats vestigt als dat niet leidt tot een onaangepaste woning en die bijwoonst melden aan de verhuurder.
  3. Alleen toestaan dat de persoon, vermeld in artikel 6.11, derde of vierde lid, in de sociale huurwoning bijwoont als dat in overeenstemming is met de voorwaarden, vermeld in artikel 6.11, derde of vierde lid.

Welke acties kan de verhuurder ondernemen en welke acties onderneemt de toezichthouder? 

In het draaiboek over domiciliefraude voor sociale verhuurders leest u er meer over.

Het draaiboek behandelt onder meer de volgende thema's:

- de rol van de sociale verhuurder 
- hoe kan de sociale verhuurder proactief optreden
- acties die een sociale verhuurder kan ondernemen bij (het vermoeden van) domiciliefraude
- de rol van de toezichthouders en hun mogelijke acties

U kunt het draaiboek raadplegen op Woonnet, de website van de VMSW.

Op basis van praktijkervaring wordt het draaiboek steeds bijgewerkt.  Aanvullingen en bemerkingen zijn dan ook meer dan welkom en mag u mailen aan volgende contactpersoon: heidi.elskens@vlaanderen.be .

Resultaten acties in het kader van domiciliefraude.

De resultaten zijn terug te vinden in de verschillende jaarrapporten van de afdeling Toezicht.  Vanaf het werkjaar 2016 is dit rapport geïncorporeerd in het jaarverslag van het agentschap Wonen-Vlaanderen.