Vereenvoudiging sociale huur decretaal goedgekeurd

Op 20 maart 2019 heeft het Vlaams Parlement het decreet dat diverse bepalingen over het woonbeleid wijzigt aangenomen. De Vlaamse regering heeft dit decreet op 29 maart 2019 bekrachtigd en afgekondigd.

De belangrijkste krachtlijnen:

  • Nieuwe definitie huurder – alleen personen met eigen woonrecht zijn huurder, de andere zijn bijwoners
  • Alleen personen met eigen woonrecht, worden onderworpen aan inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden. Ook voor de aftoetsing van de inkomensgrens voor de mogelijke verlenging van de tijdelijke huurcontracten wordt alleen rekening gehouden met het inkomen van die personen.
  • Typehuurovereenkomst herleid tot essentie
  • Aanvullende werking van het algemeen huurrecht en het Vlaams Woninghuurdecreet
  • Voorafgaand goedkeuringstoezicht van het lokaal toewijzingsreglement wordt vervangen door vernietigingstoezicht
  • Bescheiden huurwoningen voor personen die zich tijdelijk in een bijzondere of moeilijke situatie bevinden
  • SHM’s kunnen niet langer bescheiden koopwoningen en bescheiden kavels verwerven, verwezenlijken of vervreemden

De bepalingen i.v.m. sociale huur zullen in werking treden op 1 januari 2020. Het besluit tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten (nl. het Kaderbesluit Sociale Huur, het BVR over de verhuring van bescheiden huurwoning en het Financieringsbesluit) zijn op 22 maart 2019 voor de tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering en zijn voor advies bezorgd aan de Raad van State

< Nieuwsoverzicht