De Vlaamse huursubsidie voor wie verhuist naar een geschikte huurwoning

Voor wie is de Vlaamse huursubsidie?

 1. u verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning, of
  u verhuist van een woning die onaangepast is aan uw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning, of
  u verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, of
  u was dakloos en verhuist naar een geschikte woning
   
 2. u bezit geen eigen woning
   
 3. uw gezin heeft een inkomen van maximaal 18.240 euro vermeerderd met 1.630 euro per persoon ten laste (aanvragen vanaf 2019)
   
 4. de huurprijs van de huurwoning bedraagt maximaal 610 euro vermeerderd met 76,25 euro per persoon ten laste tot en met de vierde en met 61 euro in bepaalde gemeenten (huurcontracten met startdatum vanaf 2019)
   

Contacteer hiervoor best het OCMW of de Woonwinkel in uw gemeente: zij kijken dan samen met u of u recht hebt op de Vlaamse huursubsidie.

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders

Ministerieel besluit tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend...

Ministerieel besluit van 10 juni 2014 tot nadere precisering van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming in de huurprijs wordt verleend zoals vermeld in artikel 2, § 1, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders en tot vaststelling van de mobiliteitscriteria vermeld in artikel 4, § 2 van hetzelfde besluit

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Wat is het verschil tussen de huurpremie en de huursubsidie?

De huursubsidie is een premie die u kunt ontvangen als u verhuist van een niet conforme of niet aangepaste woning naar een conforme en aangepaste woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huursubsidiebesluit.

De huurpremie is een premie die u kunt ontvangen als u vier jaar op de wachtlijst staat voor een sociale woning en u voldoet aan de voorwaarden van het huurpremiebesluit.

Hoe lang krijg ik de Vlaamse tegemoetkoming in de huurprijs (de Vlaamse huursubsidie)?

De Vlaamse huursubsidie wordt gedurende maximaal negen jaar uitbetaald, te rekenen vanaf de startdatum van uw huurovereenkomst. Als u op de aanvraagdatum minstens 65 jaar of ernstig gehandicapt bent en uw nieuwe woning voldoet aan de vier mobiliteitscriteria, kan uw huursubsidie zelfs voor onbepaalde duur worden uitbetaald.

In bepaalde gevallen zal de uitbetaling van uw huursubsidie vervroegd worden stopgezet. Dat zal het geval zijn als:

 • uw inkomen tijdens een inkomenscontrole na 2 jaar boven het dan geldende maximuminkomen ligt
 • uw inkomen tijdens een inkomenscontrole na 6 jaar boven het dan geldende maximuminkomen ligt, behalve als uw huursubsidie van onbepaalde duur is
 • u rechthebbend wordt op de Vlaamse huurpremie
 • u ingeschreven moet zijn op de wachtlijst bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in uw gemeente en u nu van deze wachtlijst geschrapt wordt, of als u door een nieuwe verhuis niet meer aan deze voorwaarde voldoet en u dit niet binnen de zes maanden na uw verhuis opnieuw in orde brengt
 • u verhuist naar een woning die niet aan de voorwaarden voldoet. De woning heeft bijvoorbeeld ernstige gebreken. Als u uw huursubsidie aangevraagd heeft vanaf 1 mei 2014, moet u er bij een nieuwe verhuis ook op letten dat uw nieuwe huurprijs onder het maximum blijft

Een huursubsidie kan aangevraagd worden op basis van het verlaten van een overbewoonde woning en op basis van het verlaten van een te kleine woning. Wat is het verschil tussen beide?

Overbewoning wordt vastgesteld naar aanleiding van een conformiteitsonderzoek. Tijdens dit onderzoek gaat een gewestelijk ambtenaar van het agentschap Wonen-Vlaanderen, een woningcontroleur van de gemeente of een ambtenaar die aangewezen is als woninginspecteur ter plaatse na of de woning voldoet aan de normen van (brand)veiligheid, gezondheid, woningkwaliteit en woningbezetting. In dit geval moet er bij overbewoning altijd sprake zijn van een veiligheids- of gezondheidsrisico, wat dan door de onderzoeker wordt omschreven in een omstandig verslag. Deze vaststelling moet gebeurd zijn terwijl u uw hoofdverblijfplaats had in deze woning.

Los daarvan kan Wonen-Vlaanderen ook onderzoeken of een woning te klein is. Dit gebeurt op basis van dezelfde bezettingsnormen als die van de overbewoning maar hoeft niet noodzakelijk deel uit te maken van een conformiteitsonderzoek. Er hoeft dus niet noodzakelijk een veiligheids- of gezondheidsrisico te zijn. Bovendien mag dit ook nog vastgesteld worden nadat u al verhuisd bent. De woning in kwestie moet dan uiteraard wel nog altijd toegankelijk zijn.

Ik ben net geen jaar ingeschreven geweest in de te kleine woning die ik heb verlaten, maar ik heb daar wel een volledig jaar in gewoond. Komt dit ook in aanmerking?

Ja, op voorwaarde dat u het bewijs bezorgt dat u effectief een volledig jaar in de verlaten woning heeft gewoond. Dat bewijs kan u bijvoorbeeld bezorgen door middel van een kopie van het huurcontract van de verlaten woning en een kopie van de rekeninguittreksels van de volledige 12 maanden waarop de betaling van de maandelijkse huurprijs staat vermeld.

Ik woon al meer dan een jaar in bij een vriend. Zijn woning is echter veel te klein, en daarom wil ik voor mezelf een woning gaan huren. Kom ik in aanmerking op basis van het verlaten van een te kleine woning?

Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in de huurprijs op basis van het verlaten van een te kleine woning, moet de gezinssamenstelling in de verlaten woning dezelfde zijn als deze in de nieuwe woning. Als u dus de enige bent die verhuist naar de nieuwe woning, komt u niet in aanmerking.

Wanneer kan ik nu juist als dakloos worden beschouwd bij de huursubsidie?

U wordt als dakloos beschouwd in twee gevallen:
- u heeft van het ocmw de verhoging van het leefloon ontvangen, vermeld in artikel 14, § 3, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
- u heeft van het ocmw de installatiepremie ontvangen, ingesteld bij het koninklijk besluit van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen

Deze verhoging van het leefloon of de installatiepremie moet specifiek zijn toegekend voor de woning die u in huur neemt en waar u de huursubidie voor aanvraagt.

Bij aanvragen ingediend vanaf 1 mei 2014 kan u ook als dakloos worden beschouwd zonder dat u deze verhoging van het leefloon installatiepremie van het ocmw heeft ontvangen. Het ocmw moet dan attesteren dat u deze verhoging van het leefloon of installatiepremie niet meer kan ontvangen omdat u dit voordeel in het verleden al eens heeft genoten, maar dat u voor het overige wel voldoet aan alle andere voorwaarden die men bij het ocmw koppelt aan dakloosheid.

Ik ontvang een huursubsidie. Ik wil verhuizen. Wat moet ik doen? Blijf ik recht hebben op de huursubsidie?

U moet de verhuis zo snel mogelijk melden aan Wonen-Vlaanderen. U blijft namelijk enkel recht hebben op de huursubsidie als u huurder blijft en verhuist naar een conforme woning in het Vlaamse Gewest. Het mag bovendien geen gesubsidieerde sociale woning zijn. Als u naar een andere gemeente verhuist, zal u zich mogelijk ook opnieuw moeten inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij die actief is in die gemeente. Als een nieuwe inschrijving bij een sociale huisvestingsmaatschappij verplicht is, dan moet dit binnen de zes maanden na de verhuis in orde zijn.

Laat uw verhuis zo snel mogelijk registreren bij de bevolkingsdienst van uw gemeente, en bezorg een kopie van de ondertekende huurovereenkomst aan Wonen-Vlaanderen. Wonen-Vlaanderen zal vervolgens onderzoeken of u uw recht op huursubsidie kan behouden blijven. Tijdens de periode van dit onderzoek worden de betalingen van de huursubsidie stopgezet. Als achteraf blijkt dat alles in orde is, worden de betalingen van de huursubsidie hervat en zal u eventuele achterstallige maanden nog ontvangen.

Hoe bepalen jullie of een woning te klein is? En wat met een kamer?

Wij meten de oppervlakte op van de volgende woonlokalen: leefkamer(s), keuken en slaapkamer(s). Daarvan maken wij het totaal. Als dat totaal kleiner is dan de bij besluit opgelegde minimumnorm, of als er te weinig woonlokalen zijn, dan is de woning of kamer te klein.

Voor woningen bedraagt de minimale oppervlakte 18 m² voor 1 persoon, 27 m² voor 2 personen, 40 m² voor 3 personen, 50 m² voor 4 personen, 60 m² voor 5 personen,...

In 1 of 2 woonlokalen kunnen maximaal 2 personen verblijven, in 3 woonlokalen 3 personen, in 4 woonlokalen 5 personen, in 5 woonlokalen 8 personen,...

Opgelet: er wordt enkel gemeten in de zone met een plafondhoogte van minstens 220 cm. Bij hellende plafonds wordt ook rekening gehouden met de zone met een vrije hoogte groter dan 180 cm. Met lokalen die kleiner zijn dan 4 m² of die nergens 220 cm plafondhoogte halen, wordt geen rekening gehouden.

Voor een kamer gelden andere minimale oppervlaktenormen. Daar bedraagt het minimum van het woongedeelte 12 m² voor 1 persoon, 18 m² voor 2 personen, 35 m² voor 3 personen, 45 m² voor 4 personen,...  Als de kamer een keukenfunctie en/of een badfunctie in het woongedeelte bevat, dan wordt het minimum per aanwezige functie verhoogd met 3 m².

Voor studentenkamers die gerealiseerd werden vóór 1 september 1998 geldt een minimale oppervlakte van 8 m² als een conformiteitsattest werd aangevraagd vóór 1 september 2001, en vervolgens toegekend. In de andere gevallen is de minimumoppervlakte voor studentenkamers 12 m².

Meer vragen

Contact

Bezoekuren: van 9 uur tot 12.30 uur, enkel na afspraak. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen-Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 54
2018 Antwerpen
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.limburg@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwaliteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen-Limburg
VAC
Koningin Astridlaan 50 - bus 1
3500 Hasselt
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen Oost-Vlaanderen
VAC - Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 92
9000 Gent
Telefoonnummer: 

vrije bezoekuren op maandag -en dinsdagvoormiddag tussen 08.30 uur en 12.30 uur of na afspraak (via wonen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be).
Dossiers woonkwalteitsbewaking kunnen enkel op afspraak.

Adres: 
Wonen Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 92
3000 Leuven
Telefoonnummer: 

Bezoekuren: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Voor algemene vragen over premies of de kwaliteit van uw woning kan u best eerst even te rade gaan bij uw gemeentelijke woondienst of woonwinkel in uw gemeente.

Adres: 
Wonen West-Vlaanderen
VAC Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1/2 bus 93
8200 Brugge
Telefoonnummer: