Regelgeving

310 resultaten gevonden

Pagina's

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 tot opheffing van de erkenning van bvba Camelot Vastgoedbescherming als organisatie als vermeld in artikel 91, §1, tweede lid, 3°, van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 houdende maatregelen voor de behandelingstermijnen van de beoordelingscommissie volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 en de bijzondere sociale leningen ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 houdende maatregelen voor de behandelingstermijnen van de beoordelingscommissie volgens het Procedurebesluit Wonen van 14 juli 2017 en de bijzondere sociale leningen ten gevolge van de beperkende coronavirusmaatregelen

Opheffing Vlaamse Woonraad - oprichting proactief stakeholdersplatform

Decreet van 3 juli 2020 tot opheffing van de Vlaamse Woonraad om een proactief stakeholdersplatform te kunnen oprichten en tot wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

Ministerieel besluit van 18 juni 2020 tot vaststelling van de coëfficiënt om de geactualiseerde kostprijs van sociale huurwoningen te berekenen

Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de attesten die in aanmerking worden genomen om een ernstige handicap vast te stellen

Ministerieel besluit van 12 mei 2020 tot goedkeuring van de verordening van 16 december 2019 van de gemeenteraad van Langemark-Poelkapelle houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest

Besluit van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Artikel 1. De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Langemark-Poelkapelle van 16 december 2019 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op datum van ondertekening ervan.

 

Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2020.

Besluit van de administrateur-generaal van 11 mei 2020 tot wijziging van het besluit van 20 november 2019 tot aanwijzing van de personeelsleden van Wonen-Vlaanderen om te beslissen over het verlenen, stopzetten of weigeren van tegemoetkomingen aan particulieren ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen

Omzendbrief OMG/W 2020/3 betreffende de impact van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de sociale huisvestingsmaatschappijen

Pagina's