Adviezen Vlaamse Woonraad

Adviezen 2019

2019-12 - 13/11/2019 - Advies Vlaamse Woonraad over Verdichten en leefbaarheid

2019-11 - 13/11/2019 - Advies Vlaamse Woonraad over Klimaat en wonen

2019-10 - 03/10/2019 - Advies Vlaamse Woonraad over (Over)Leven in armoede: het woonverhaal van mensen in armoede

2019-09 - 19/09/2019 - Advies Vlaamse Woonraad over Geconventioneerd verhuren

2019-08 - 26/08/2019 - Advies Vlaamse Woonraad over Alternatievenonderzoeknota Kluisbos

2019-07 - 11/04/2019 - Advies Vlaamse Woonraad over Erkende kredietmaatschappijen

2019-06 - 14/03/2019 - Advies Vlaamse Woonraad over Erkenning en subsidiëring verhuurdersorganisaties

2019/05 - 14/03/2019 - Advies Vlaamse Woonraad over Wijziging van diverse bepalingen op vlak van wonen

2019/04 - 14/03/2019 - Advies Vlaamse Woonraad over Verzekering Gewaarborgd Wonen

2019/03 - 22/02/2019 - Advies Vlaamse Woonraad over Gebruik hernieuwbare energiebronnen sociale huisvesting

2019/02 - 23/01/2019 - Advies Vlaamse Woonraad over Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

2019/01 - 23/01/2019 - Advies Vlaamse Woonraad over Ontwerpbesluit Woningkwaliteit

Adviezen 2018

2018/27 - 18/12/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Wonen en gezondheid

2018/26 - 30/11/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Wonen en Verordeningen

2018/25 - 22/11/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Beleidsbrief Wonen 2018-2019

2018/24 - 27/09/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Vereenvoudiging KSH

2018/23 - 27/09/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Voorontwerp decreet woningkwaliteit

2018/22 - 30/08/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Huursubsidie en huurpremie

2018/21 - 30/08/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Voorkeursbesluit Klein Rusland

2018/20 - 30/08/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Bescheiden huur SHM

2018/19 - 30/08/2018 - Advies ontwerpbesluit geïntegreerde renovatiepremie voor woningen

2018/18 - 30/08/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Ontwerpbesluit aanpassingspremie voor woningen

2018/17 - 30/08/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Besluit lokaal woonbeleid

2018/16 - 30/08/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Wijzigingsbesluit huurprijsberekening sociale huurwoningen

2018/15 - 06/08/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Ontwerp decreet bestuurlijke handhaving

2018/14 - 06/07/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Wijziging van de erkenning en subsidiëring van de huurdersorganisaties en SVK’s

2018/13 - 25/06/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot instelling van een huurwaarborglening

2018/12 - 21/06/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Besluit Vlaamse regering ter uitvoering van het Vlaams woninghuurdecreet

2018/11 - 01/06/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Woonbeleidsplan

2018/10 - 26/04/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Wijziging Vlaamse Wooncode - Sociale Verhuurkantoren

2018/09 - 26/03/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over Vizier 2030 doelstellingenkader Vlaanderen

2018/08 - 26/02/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over voorontwerp decreet gebouwenpas

2018/07 - 26/02/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over de impact van de gemeentefusies op de regelgeving 'Wonen'

2018/06 - 15/02/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over aanpassing decreten aan de algemene verordening gegevensbescherming

2018/05 - 01/02/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over hervorming verkooprecht en vereenvoudiging in registratiebelasting

2018/04 - 30/01/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over rationalisering fiscale gunstmaatregelen

2018/03 - 22/01/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over ontwerp bestuursdecreet

2018/02 - 18/01/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over wijziging ADL-besluit

2018/01 - 18/01/2018 - Advies Vlaamse Woonraad over conceptnota's renovatiepremie verhuurders, gewaarborgd huren en geïntegreerde premies

Adviezen 2017

2017/16 - 21/12/2017 - Advies Vlaamse Woonraad over Wonen in Eigen Streek (WIES)

2017/15 - 30/11/2017 - Advies Vlaamse Woonraad over een raamwerk voor het woonbeleid

2017/14 - 23/11/2017 - Advies Vlaamse Woonraad over beleidsbrief Wonen 2017-2018

2017/13 - 06/10/2017 - Advies Vlaamse Woonraad over Moeilijke eigendomssituaties

2017/12 - 15/09/2017 - Advies Vlaamse Woonraad over voorontwerp Vlaams Huurdecreet

2017/11 - 04/09/2017 - Advies Vlaamse Woonraad over wijziging decreet recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht

2017/10 - 03/07/2017 - Advies Vlaamse Woonraad rond ontwerp van uitvoeringsbesluit bij Onteigeningsdecreet

2017/09 - 03/07/2017 - Advies Vlaamse Woonraad rond subsidiëring van woonwagenterreinen

2017/08 - 19/06/2017 - Advies Vlaamse Woonraad over Betoelaging gevolgen herstructurering

2017/07 - 04/05/2017 - Advies Vlaamse Woonraad over startnota slim wonen en leven

2017/06 - 27/04/2017 - Advies Vlaamse Woonraad over Wooncrisis in de onderste lagen van private huurmarkt

2017/05 - 30/03/2017 - Advies Vlaamse Woonraad over het Fonds investeringen stadsvernieuwing en plattelandsontwikkeling  

2017/04 - 30/03/2017 - Advies Vlaamse Woonraad over alternatieven onderzoek project Klein Rusland 

2017/03 - 6/03/2017 - Advies Vlaamse Woonraad over Knelpunten Huursubsidie en Huurpremie

2017/02 - 16/02/2017 - Advies Vlaamse Woonraad i.s.m. Kinderrechtencommissariaat over Kinderen en Huisvesting

2017/01 - 16/02/2017 - Advies Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Adviezen 2016

2016/21 - 22/12/2016 - Advies Vlaamse Woonraad over het groenboek bestuur

2016/20 - 17/11/2016 - Advies Vlaamse Woonraad over de beleidsbrief wonen 2016 – 2017

2016/19 - 20/10/2016 - Advies over het Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen

2016/18 - 20/10/2016 - Advies over het Programmadecreet 2017

2016/17 - 29/09/2016 - Advies over het gecoördineerd Vlaams vrijwilligersbeleid

2016/16 - 08/09/2016 - Advies over de inburgering en taalkennisvereiste in de sociale huur

2016/15 - 08/09/2016 - Advies over de uitwerking van de krijtlijnen inzake sociale koopwoningen

2016/14 - 08/09/2016 - Advies over de vrijstelling van de specifieke inhaalbeweging voor sociale huurwoningen

2016/13 - 08/09/2016 - Advies over de performante werking van sociale woonorganisaties

2016/12 - 08/09/2016 - Advies over diverse fiscale bepalingen ('krotbelasting' en hypotheekoverdracht)

2016/11 - 06/09/2016 - Advies over de erkennings- en subsidievoorwaarden van de sociale verhuurkantoren

2016/10 - 06/09/2016 - Advies over de proefomgeving voor experimentele woonvormen en de coördinatie van de woninghuurwetgeving

2016/09 - 07/06/2016 - Advies aan de bijzondere commissie klimaat van het Vlaams Parlement

2016/08 - 03/06/2016 - Advies over de conceptnota Energiearmoedeprogramma

2016/07 - 25/04/2016 - Advies over het voorontwerp van decreet onteigening voor algemeen nut

2016/06 - 25/04/2016 - Advies over de subsidiëring van intergemeentelijke projecten lokaal woonbeleid

2016/05 - 08/04/2016 - Advies over de wijziging van de kwaliteits- en veiligheidsnormen van woningen 

2016/04 - 24/03/2016 - Dak- en thuisloosheid in Vlaanderen: pistes voor een meer woongericht beleid

2016/03 - 28/01/2016 - Advies over de aanpassing van de Vlaamse Wooncode en het Kaderbesluit Sociale Huur

2016/02 - 28/01/2016 - Advies over diverse decreten met betrekking tot wonen

2016/01 - 08/01/2016 - Advies over de prestatiebeoordeling van sociale huisvestingsmaatschappijen

Adviezen 2015

2015/14 - 17/12/2015 - Aanbodbeleid op de private huurmarkt. Bevraging van actoren en voorstellen van de Vlaamse Woonraad

2015/13 - 19/11/2015 - Advies over Visie 2050 - een langetermijnstrategie voor Vlaanderen

2015/12 - 13/11/2015 - Advies over de Beleidsbrief Wonen 2015-2016

2015/11 - 23/10/2015 - Advies over het programmadecreet bij de begroting 2016

2015/10 - 15/10/2015 - Advies ‘huisvestingsnood en vluchtelingen’ 

2015/09 - 15/10/2015 - Advies over de subsidiëring van terreinen voor woonwagenbewoners

2015/08 - 09/10/2015 - Advies over de organisatie van de winteropvang van dak- en thuislozen in de sociale huisvesting

2015/07 - 20/08/2015 - Advies over de integratie van opdrachten van het Agentschap Inspectie RWO in het Agentschap Wonen-Vlaanderen

2015/06 - 20/08/2015 - Advies over het evaluatierapport van het programmatieproces van het procedurebesluit wonen

2015/05 - 05/08/2015 - Advies over de aanpassing van de renovatiepremie

2015/04 - 18/06/2015 - Advies over het Vlaams Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan

2015/03 - 22/04/2015 - Advies over het programmadecreet bij de begrotingsaanpassing 2015 (verlaging schenkingsrechten)

2015/02 - 12/02/2015 - Advies over de hervorming van de strategische adviesraden

2015/01 - 29/01/2015 - Advies 'Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand'

Adviezen 2014

2014/09 - 17/11/2014 - Advies over de Beleidsnota Wonen 2014-2019

2014/08 - 17/10/2014 - Sociale huur in Vlaanderen. Een aanzet tot toekomstoriëntatie.

2014/07 - 14/10/2014 - Advies over het programmadecreet bij de begroting 2015

2014/06 - 13/10/2014 - Advies over de opheffing van de renovatiepremie

PDF icon 2014/05 - 19/06/2014 - Advies over de krijtlijnen voor een geïntegreerd grond- en pandenbeleid

PDF icon 2014/04 - 15/05/2014 - Briefadvies over de wijzigingen aan het stelsel van sociale leningen

2014/03 - 13/05/2014 - Advies over de beheersaspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen

2014/02 - 24/04/2014 - Advies 'Tijd voor keuzes'. Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad voor het Regeerakkoord en de Beleidsnota Wonen 2014-2019.

2014/01 - 01/04/2014 - Advies over de vrijstelling van de adviesverplichting in de procedures ongeschikt, onbewoonbaar- en overbewoondverklaring (ontvoogding lokale besturen)

 
Adviezen 2013

2013/17 - 19/12/2013 - Naar een versterkt recht op wonen? 

2013/16 - 19/12/2013 - Advies over de hervorming van de strategische adviesraden

2013/15 - 19/12/2013 - Advies over de harmonisatie van de Huursubsidie en de Huurpremie

2013/14 - 12/11/2013 - Reflectienota bij de Beleidsbrief Wonen  2013-2014

2013/13 - 31/10/2013 - Briefadvies over het Groenboek implementatie zesde staatshervorming 

2013/12 - 31/10/2013 - Briefadvies over de beperking van het aantal entiteiten bij de Vlaamse administratie – inbedding Vlaamse Woonraad in de SERV 

2013/11 - 15/10/2013 - Briefadvies over het Programmadecreet bij de Begroting 2014

2013/10 - 16/07/2013 - Advies over de verhuring van bescheiden woningen door sociale huisvestingsmaatschappijen

2013/09 - 20/06/2013 - Briefadvies over de toepassingsmogelijkheden van de volkslening binnen het beleidsveld Wonen

2013/08 - 07/06/2013 - Advies over de wijziging van het Kaderbesluit Sociale Huur

2013/07 - 21/05/2013 - Advies over de huisvesting van seizoenarbeiders

2013/06 - 30/04/2013 - Advies over de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor woningen

2013/05 - 28/02/2013 - Advies over het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020

2013/04 - 28/02/2013 - Advies over de bijzondere sociale leningen aan particulieren (eengemaakt leningenbesluit VMSW en Vlaams Woningfonds)

2013/03 - 13/02/2013 - Advies over het voorstel van resolutie betreffende het afschaffen van sociale koopwoningen

2013/02 - 13/02/2013 - Advies over de visienota en het doelstellingenkader voor het Woonbeleidsplan Vlaanderen

2013/01 - 31/01/2013 - Advies over het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen

Adviezen 2012

2012/12 - 10/12/2012 - Advies over de regionalisering van de woonbonus

2012/11 - 22/11/2012 - Advies 'Ruimte en Wonen'

2012/10 - 09/11/2012 - Reflectienota bij de Beleidsbrief Wonen 2012-2013

2012/09 - 18/10/2012 - Advies over het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

2012/08 - 10/09/2012 - Advies over de financiering van verrichtingen in het kader van sociale woonprojecten

2012/07 - 10/09/2012 - Advies over de wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen

2012/06 - 23/08/2012 - Advies over de vermindering van de onroerende voorheffing op energiezuinige woningen

2012/05 - 13/08/2012 - Advies over de opheffing van het Kamerdecreet en de verbetering van de woonkwaliteitsbewaking

2012/04 - 28/06/2012 - Advies over de groepen van assistentiewoningen

2012/03 - 27/04/2012 - Advies over de erkennings- en subsidievoorwaarden van de sociale verhuurkantoren

2012/02 - 19/04/2012 - Waarheen met het lokaal woonbeleid? Aanbevelingen van de Vlaamse Woonraad

2012/01 - 26/01/2012 - Advies over het voorstel tot indicatoren voor het Vlaamse woonbeleid 

Adviezen 2011

2011/17 - 02/12/2011 - Advies over het Rollend Grondfonds

2011/16 - 16/11/2011 - Reflectienota bij de Beleidsbrief Wonen 2011-2012

2011/15 - 27/10/2011 - Advies over de organisatie van het toezicht op de sociale woonactoren

2011/14 - 18/10/2011 - Advies over het programmadecreet bij de begroting 2012

2011/13 - 18/10/2011 - Advies over de integratie van de beleidscyclus wonen in het agentschap Wonen-Vlaanderen

2011/12 - 06/09/2011 - Advies over de invoering van energieprestatie in de woonkwaliteitsbewaking

2011/11 - 06/09/2011 - Advies over de overname van personeelsleden van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen door de VMSW en het agentschap Wonen-Vlaanderen

2011/10 - 01/09/2011 - Advies over de wijziging van de sociale huurreglementering

2011/09 - 30/06/2011 - Briefadvies over de wijziging van de verbeterings- en aanpassingspremie en het energiebesluit

2011/08 - 30/06/2011 - Advies over de opvolging van het bindend sociaal objectief

2011/07 - 30/06/2011 - Advies over de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders

2011/06 - 30/06/2011 - Krijtlijnen voor een duurzaam woonbeleid. Aanbevelingen voorafgaand aan het woonbeleidsplan Vlaanderen

2011/05 - 14/06/2011 - Advies over de hervorming van de sociale kredietverlening

2011/04 - 28/04/2011 - Wonen en armoede: aanbevelingen voor een woonbeleid gericht op het tegengaan van armoede en sociale uitsluiting

2011/03 - 06/04/2011 - Advies over de toekomstige organisatie van de sociale verhuurkantoren

2011/02 - 24/02/2011 - Advies over de wijziging van het decreet grond- en pandenbeleid

2011/01 - 18/01/2011 - Advies over het ontwerp van Vlaams Jeugdbeleidsplan

Adviezen 2010

2010/11 - 30/09/2010 - Advies "Naar een beleid ter ondersteuning van de private huurwoningmarkt"

2010/10 - 30/11/2010 - Reflectienota bij de Beleidsbrief Wonen 2010

2010/09 - 25/11/2010 - Advies over de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid

PDF icon 2010/08 - 03/11/2010 - Grond- en pandenbeleid: verslag toepassingspraktijk en eerste ervaringen actoren

PDF icon 2010/07 - 26/10/2010 - Advies over de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 (programmadecreet)

PDF icon 2010/06 - 27/09/2010 - Advies over het ontwerp Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling

PDF icon 23/09/2010 - Standpunt over het voorstel tot opheffing van de rechtspersoonlijkheid van de strategische adviesraden

PDF icon 2010/05 - 09/09/2010 - Advies over diverse decreten met betrekking tot wonen

PDF icon 2010/04 - 09/09/2010 - Advies over de erkenning en prestatiemeting van de sociale huisvestingsmaatschappijen

PDF icon 2010/03 - 26/03/2010 - Advies omzendbrief RW 2010/01 m.b.t. het grond- en pandendecreet

PDF icon 2010/02 - 26/01/2010 - Huursubsidie voor kandidaat-huurders sociale huisvestingsmaatschappijen

PDF icon 2010/01 - 18/01/2010 - Creditregeling sociale lasten

Adviezen 2009

PDF icon 2009/05 - 08/12/2009 - Reflectienota op de beleidsnota wonen 2009-2014

PDF icon 2009/04 - 19/11/2009 - Evaluatierapport sociale huurbeleid in Vlaanderen

PDF icon 2009/03 - 04/11/2009 - Advies begroting 2010

PDF icon 2009/02 - 05/06/2009 - Strategische keuzes voor het Vlaamse woonbeleid. Memorandum 2009-2014

PDF icon 2009/01 - 08/05/2009 - Standpuntbepaling m.b.t. huursubsidie

Adviezen 2008

PDF icon 2008/06 - 29/12/2008 - Advies amendement decreet grond- en pandenbeleid

PDF icon 2008/05 - 04/11/2008 - Advies programmadecreet 2009

PDF icon 2008/04 - 02/10/2008 - Advies sociaal huurstelsel en NFS2

PDF icon 2008/03 - 08/07/2008 - Advies programmadecreet 2008

PDF icon 2008/02 - 07/07/2008 - Advies toezichtsbesluit

PDF icon 2008/01 - 15/05/2008 - Advies over het grond- en pandendecreet

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2015 tot aanwijzing van de voorzitter, de leden en hun plaatsvervangers van de Vlaamse Woonraad

Vlaamse Wooncode

Link naar  Boek 5, Deel 6 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021

 

Meer regelgeving

Contact

Adres: 
Vlaamse Woonraad
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88
1000 Brussel
Telefoonnummer: