Dakisolatie is verplicht

Op 1 januari 2015 is de dakisolatienorm in werking getreden. De norm bepaalt dat alle zelfstandige woningen in Vlaanderen over de nodige dakisolatie moeten beschikken, of het nu gaat om een eengezinswoning, een appartement of een studio. Voor kamers en daken kleiner dan 2m² geldt deze verplichting niet.

De dakisolatienorm staat al sinds 2013 in het technisch verslag voor zelfstandige woningen, maar trad pas in werking op 1 januari 2015. Vanaf dan krijgen gecontroleerde woningen die niet aan de minimumnorm voldoen strafpunten.

Hoeveel dakisolatie moet een zelfstandige woning minimaal hebben?

Wat als de dakisolatie ontbreekt of onvoldoende is?

Hoe gebeurt de controle op de dakisolatienorm?

Welke minimumnorm geldt voor dakisolatie?

De isolatiewaarde van materiaal wordt uitgedrukt in R-waarde. De R-waarde is de warmteweerstand van een materiaal. Deze waarde geeft dus aan in welke mate een materiaal warmteverliezen tegenhoudt. Materiaal met een grotere R-waarde geeft een beter resultaat. De R-waarde wordt berekend door de dikte van een materiaal te delen door zijn lambda-waarde.

De lambda waarde λ geeft aan in welke mate een materiaal de warmte geleid (warmtegeleidingscoëfficiënt). Hoe lager de lambda-waarde, hoe beter de thermische isolatie van het materiaal.

Als minimumnorm geldt een R-waarde dakisolatie van 0,75m² K/W. Dit stemt overeen met een laag specifiek isolerend materiaal van 3 à 4cm (maar dit verschilt naargelang het materiaal dat wordt gebruikt). Het isolatiemateriaal heeft een lambdawaarde van hoogstens 0,10 W/mK. Een geïsoleerde zoldervloer bij onverwarmde en onbewoonde zolder, geldt als een geïsoleerd dak.

Plafondisolatie komt enkel in aanmerking als de isolatie doorloopt over het volledige plafond en een R-waarde van minimum 0,75 m²K/W heeft. Plafondisolatie (het zogenaamde ‘koude dak’) houdt mogelijk wel een risico in voor condensatieproblemen.

Sedert 1 januari 2020 kan men ook aan de dakisolatienorm voldoen als de energiescore van de woning in het energieprestatiecertificaat (EPC) lager ligt dan de grenswaarde die de Vlaamse regering heeft vastgesteld.

Deze grenswaarden zijn:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement

 

Wat als de dakisolatie niet voldoet?

Sinds 1 januari 2015 leidt het ontbreken van dakisolatie tot het toekennen van strafpunten op het technisch verslag bij een conformiteitsonderzoek. Vanaf 1 januari 2020 komt een woning met niet-geïsoleerd dak in aanmerking voor een ongeschiktverklaring.

 

Hoe gebeurt de controle?

De woningcontroleur kijkt na of er een EPC is voor de woning. Hij kent geen strafpunten voor dakisolatie toe:

  • als de algemene energiescore in het EPC lager is dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde (bijvoorbeeld een appartement met een energiescore van 350 kWh/m²)
  • als het EPC een feitelijk vastgestelde R-waarde vermeldt van minimum 0,75 m² K/W en de R-waarde geen default-waarde is.
  • als uit feitelijke (visuele) vaststellingen van de woningcontroleur blijkt dat er geen dakisolatie aanwezig is. De woningcontroleur doet deze visuele controle enkel als er geen EPC is, of de algemene energiescore van de woning en de R-waarde van de dakisolatie niet voldoen (bijvoorbeeld de R-waarde is een defaultwaarde).

De controle gebeurt op gebouwniveau. Als het dak van een appartementsgebouw niet voldoet aan de vastgestelde minimumnorm, krijgen alle appartementen in het gebouw strafpunten voor het ontbreken van dakisolatie. Het dak wordt beschouwd als een gemeenschappelijk deel van het appartementsgebouw en gebreken aan de gemeenschappelijke delen gelden voor alle zelfstandige woningen in het gebouw (deel B van het technisch verslag). Dat betekent dat een gelijkvloers appartement evenveel strafpunten krijgt als een appartement onder het onvoldoende geïsoleerde dak, ongeacht de eigendomssituatie (één eigenaar of gedwongen mede-eigendom als vermeld in artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek). Maar als uw appartement een EPC heeft waarvan de algemene energiescore onder de grenswaarde ligt, krijgt het geen strafpunten voor het ontbreken van dakisolatie. 

 

Wat wijzigt vanaf 1 januari 2021?

Een inbreuk op de dakisolatienorm kan op zich nog altijd aanleiding geven tot een ongeschiktverklaring (bij daken vanaf 16m²). De beoordeling zal wel anders gebeuren:

  • Het ontbreken van (voldoende) dakisolatie zal beoordeeld worden op het niveau van de woning (deel C van het technisch verslag) en niet meer op het niveau van het gebouw. Als de vereiste dakisolatie niet wordt vastgesteld, resulteert dit enkel voor de gecontroleerde woning in een gebrek (tenzij de energiescore van de woning voldoet). Het gebrek (dat tot ongeschiktheid kan leiden) geldt vanaf 2021 dus niet meer automatisch voor alle appartementen/studio’s in het gebouw.
  • De eigenaar zal zelf moeten aantonen dat hij voldoet aan de dakisolatienorm. Hij kan dit doen door een EPC-attest voor te leggen met een voldoende energiescore of door aan te tonen dat er dakisolatie aanwezig is. Die wijziging vloeit voort uit het feit dat de woningcontroleur geen destructief onderzoek mag uitvoeren en zich alleen kan beroepen op visuele vaststellingen.

 

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking

Meer regelgeving

Vaak gestelde vragen

Hoe kan de aanwezigheid van dakisolatie in de woning worden aangetoond?

De aanwezigheid van dakisolatie kan worden aangetoond met het EnergiePrestatieCertificaat (EPC) of met het Postinterventiedossier. Ook een bouwplan, lastenboek of factuur mag gebruikt worden om de aanwezigheid van isolatie aan te tonen voor het EPC. Deze documenten moeten wel voldoen aan een aantal voorwaarden (vermelding van adres, datum, auteur, ...).

Een destructief onderzoek waarbij de energiedeskundige en een dakdekker de aanwezigheid van dakisolatie vaststellen en deze bevindingen vastleggen in een rapport, is geldig als bewijs om de aanwezigheid van dakisolatie aan te tonen.

Een eenvoudige verklaring van een dakwerker volstaat evenwel niet.

Als het EPC enkel aangeeft dat er dakisolatie is, maar geen melding maakt van de R-waarde is het aan te raden om de plannen van en informatie over de dakopbouw te bewaren bij het EPC-attest.”

Welke delen van een appartementsgebouw moeten niet voldoen aan de Vlaamse dakisolatienorm?

De Vlaamse dakisolatienorm is van toepassing op eengezinswoningen, studio’s en appartementen (niet op kamerwoningen). Uitstekende daken van winkelpanden, bedrijfsruimten, garages, bergruimten,… (op het gelijkvloers) die deel uitmaken van het appartementsgebouw, vallen daar niet onder en moeten niet voldoen aan de Vlaamse dakisolatienorm. Dit sluit evenwel niet uit dat volgens andere regelgeving en reglementering (vb. EPB) de daken van niet-woonentiteiten wel moeten geïsoleerd zijn of worden.

Het dak van de technische ruimten (vb. liftkoker) die zich bovenop het hoogste woonniveau van een appartementsgebouw bevinden, moet niet geïsoleerd zijn. Het ‘dak’ van een dergelijke infrastructuur behoort niet tot het dak van de woongelegenheden. De onderliggende ruimtes (i.c. liften en liftkokers) zijn afgeschermd van de woonentiteiten. Als dusdanig valt het dak van dergelijke infrastructuur niet onder de Vlaamse dakisolatienorm.

Moet het (plat) dak van de uitbouw in de voor- en of achtergevel van een woning of appartementsgebouw ook geïsoleerd zijn?

Alle daken van zelfstandige woningen en appartementsgebouwen moeten geïsoleerd zijn tegen 2020. Dit houdt in dat ook de platte daken van de uitbouwen moeten geïsoleerd worden voor zover ze het dak vormen van de woongelegenheden. Daken tot 2 m² zijn vrijgesteld van de isolatieverplichting.

Meer vragen

Contact

Elke werkdag bereikbaar van 9 tot 19 uur.

Adres: 
1700 - Het gratis nummer van de Vlaamse overheid
Telefoonnummer: 

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Meldpunt Woningkwaliteit voor de provincies Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen